Gravicky prvok - pásik - EEA

NOVÁ Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1, vydaná Správcom programu

Dátum zverejnenia: 13.12.2022

Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP upozorňuje na vydanie novej Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1, Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021. Príručka je vydaná správcom programu a je platná a účinná od 13. 12. 2022.

Hlavné zmeny sa týkajú kapitoly 4. Verejné obstarávanie.

Znenie príručky nájdete <<tu>> 

 

PRÍLOHY Príručky pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1

Príloha č. 1. Tabuľka pre overenie konfliktu záujmov a koordinácie ponúk 

Príloha č. 2. Pravidlá uplatňovania paušálnych náhrad

Príloha č. 3. Čestné výhlasenie o nakladaní s odpadmi v priebehu realizácie projektu z FM EHP/NFM 

Príloha č. 4. Žiadosť o zmenu projektu

Príloha č. 5. Odporúčané finančné limityniektorých výdavkov

Príloha č. 6. Čestné vyhlásenie o úplnosti a kompletnosti dokumentácie k verejnému obstarávaniu predkladanej na kontrolu

Príloha č. 7. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov zainteresovanej osoby

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.