Gravicky prvok - pásik - EEA

Dňa 7. 10. 2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila dlho pripravovanú a dlho očakávanú novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Novelizujúci právny predpis – zákon č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 395/2021 Z. z.), bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený dňa 5. 11. 2021. Ustanovenia zákona č. 395/2021 Z. z. vstupujú do účinnosti dňa 31. 3. 2022.

Aktuálne znenie zákona nájdete <tu>

 

Rozhodnutia o žiadostiach o projekt

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP vydala dňa 1.4.2022 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 02) financovanú z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. V rámci výzvy bolo prijatých 34 žiadostí o projekt, z toho bolo schválených 6 žiadostí v celkovej výške 3 414 862,21 € . Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 415 882 EUR.

Tu nájdete Výsledky výzvy na predkladanie žiadosti o projekt BIN 02

 

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 13.4.2022 Výzvu schémy malých grantov na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami  a súkromným sektorom (kód výzvy BIN SGS03). Financovaná je z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva podporí medzinárodnú mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) s cieľom zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku  najmä v dvoch hlavných oblastiach podpory: Zelené inovácie v priemysle  a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Oprávnený žiadateľ musí mať projektového partnera z donorských štátov.

Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a donorskými štátmi s využitím medzinárodnej mobility ako nástroja na zvyšovanie schopností a budovanie vedomostí a zlepšenie všeobecnej kvality vzdelávania na Slovensku.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 5 000 EUR do 200 000 EUR. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 058 824 EUR.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Dátum uzatvorenia výzvy je 30.6.2022.

Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke správcu programu:  vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.