Gravicky prvok - pásik - EEA

Dátum zverejnenia: 1.12.2022

Vážení prijímatelia,

Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP nebude v rámci výkonu administratívnej finančnej kontroly priebežných správ o projekte vyhodnocovať pokrok v indikátore Počet vytvorených pracovných miest (rozdelených podľa pohlavia, veku) do vydania Metodického pokynu k tomuto indikátoru. O vydaní Metodického pokynu Vás budeme informovať emailom.

Dátum zverejnenia: 17.10.2022

Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) (BIN SGS03) sú známe.

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 17.10. 2022 Rozhodnutia o schválení žiadosti o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) (BIN SGS03) financovanej z Finančného mechanizmus EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci Výzvy boli prijaté 3 žiadosti v požadovanej výške grantov 578 737,20 € a schválené boli všetky 3 žiadosti o projekt v celkovej výške 555 145,45 €.

<TU> nájdete Výsledky výzvy na predkladanie žiadosti o projekt BIN SGS03, alebo na web stránke v sekcii Vyhlásené výzvy.

Výzva bola vyhlásená 13.4.2022 s cieľom zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku, v rámci hlavných oblastí podpory: Zelené inovácie v priemysle, Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Pre výzvu boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 058 824 eur. Výzva bola uzatvorená 30.6.2022.

Dátum zverejnenia: 5.10.2022

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP vydala dňa 26.9.2022 Dodatok č. 1 k rozhodnutiu o žiadostiach o projekt podaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania s kódom BIN 01 v zmysle Dodatku č. 3 k Programovej dohode 1117/2019, ktorý vstúpil do platnosti dňa 01.07.2022 s účinnosťou od 06.09.2022.

 

Aktualizovaný zoznam podporených projektov nájdete << tu >>.

 

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP vydala dňa 26.9.2022 Dodatok č. 1 k rozhodnutiu o žiadostiach o projekt podaných v rámci Výzvy schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) s kódom BIN SGS01 v zmysle Dodatku č. 3 k Programovej dohode 1117/2019, ktorý vstúpil do platnosti dňa 01.07.2022 s účinnosťou od 06.09.2022.

Aktualizovaný zoznam podporených projektov nájdete << tu >>.

Dátum zverejnenia: 7.10.2022

Dávame do pozornosti novú adresu sídla Výskumnej agentúry: Plynárenská 7/A, 821 09  Bratislava.

 

Dátum zverejnenia: 9.9. 2022 

Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP si Vás dovoľuje informovať o zverejnení dodatku č. 3 k Programovej dohode o financovaní Programu „Rozvoj obchodu, inovácií a MSP“ medzi Výborom pre finančný mechanizmus,  Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s účinnosťou od 6.9. 2022.

Znenie dodatku nájdete << tu >>

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.