Gravicky prvok - pásik - EEA

Dátum zverejnenia: 8.3. 2023

21. marca 2023 od 9:00 hod. do 11:20 hod. sa uskutoční online seminár odborného a učňovského vzdelávania (VET seminár) prostredníctvom platformy Webex.

Organizátorom seminára je Výskumná agentúra, Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. Seminár je financovaný z Grantov EHP a Nórska v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Cieľom seminára je podporiť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií najmä na stredoškolskom, ale aj vysokoškolskom stupni a v podnikateľskom prostredí so zámerom zlepšiť úroveň odborného vzdelávania na Slovensku a v donorských krajinách, a to v Lichtenštajnsku a v Nórsku, aby zodpovedala potrebám trhu práce na Slovensku. Seminár zároveň slúži na získanie prehľadu o systémoch odborného vzdelávania a prípravy v donorských krajinách a na Slovensku, oboznámenia sa s ich fungovaním, posilnenie vzájomnej spolupráce a výmeny osvedčených postupov medzi príslušnými zainteresovanými stranami, ako aj nájdenie riešenia spoločných výziev v tomto sektore.

Cieľovou skupinou sú učitelia najmä stredných škôl, ale aj vysokých škôl, podniky, príp. predstavitelia samosprávy.

Na seminári vystúpi s príhovorom štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Slavomír Partila, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku J.E. Alex Vodička Winther a experti v oblasti odborného vzdelávania zo Slovenska, Lichtenštajnska a Nórska.

V prípade záujmu sa prosím, registrujte e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 13. 3. 2023. Program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Dátum zverejnenia: 28.2.2023

Revidovaná verzia s účinnosťou od 17. februára 2023:

Memorandum o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu  2014 - 2021 (účinné od 17.2.2023) - anglická verzia

Memorandum o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021 (účinné od 17.2.2023) - anglická verzia

Dátum zverejnenia: 15.2. 2023

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 15.2. 2023 Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív BIN BF04 podporenú z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Výzva je financovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu.

Cieľom Výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na rozvoj a posilnenie biznis partnerstiev medzi subjektmi z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (donorských štátov) a Slovenska. Ťažiskovými oblasťami podpory sú

  • Zelené inovácie v priemysle a
  • Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Oprávnenými žiadateľmi sú akékoľvek verejné, súkromné subjekty, komerčné alebo nekomerčné, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v donorských štátoch. Žiadateľ musí mať projektového partnera z donorských štátov.

Výška finančného príspevku sa pohybuje v rozmedzí 1 000 - 10 000 €. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 70 000 EUR. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa sa v tejto výzve nevyžaduje.

Žiadosti o príspevok sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant a budú hodnotené v poradí, v akom boli doručené (FIFO princíp).

Termín podania žiadosti je do 30.6. 2024. Realizácia iniciatívy nesmie trvať dlhšie ako 6 mesiacov a má byť ukončená do 31. 12. 2024.

 

Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke správcu programu:  vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

 

Dátum zverejnenia: 17.2.2023

Dňa 15. 2. 2023 sme zorganizovali webinár k priebežnej správe o projekte (PSP) pre prijímateľov grantov EHP a Nórska poskytnutých Výskumnou agentúrou, Správcom programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. Jeho cieľom bolo oboznámiť účastníkov so správnym vypĺňaním formulára PSP a poukázať na najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávame pri posudzovaní PSP. Webinár pozostával z 2 častí – 1. prezentácia Referátu programovania – Ako správne vypĺňať PSP a 2. prezentácia Finančného referátu - Finančný report a oprávnenosť výdavkov. 

 

PREZENTÁCIE

 

NAHRÁVKY

WEBINÁR k PSP_časť 1_Referát programovania.mp4

WEBINÁR k PSP_časť 2_Finančný referát.mp4

Dátum zverejnenia: 24.1. 2023

Týmto si dovoľujeme odporučiť žiadateľom o príspevok v rámci  Výzvy pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania BIN BF02, aby sa pred podaním žiadosti v systéme egrant obrátili na manažérku pre bilaterálny fond a publicitu pre konzultáciu ohľadom správneho vyplnenia žiadosti.

Kontakt:

Katarína Kubaláková

manažérka pre bilaterálny fond a publicitu

Tel.: +421 918 328 463

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.