ISVA

Nové funkcie

 • Pridanie stavu "Oprava" rozpočtu, kde žiadateľ má možnosť vykonať úpravy na rozpočte, na základe povolenia VA.

Vylepšenia

 • Dashboard, aktualizácia zobrazovania úvítacej obrazovky po prihlásení pre jednotlivých používateľov.
 • Na rozpočtovej polozke pri poli komentár nastavený limit 20 000 znakov.

Opravy chýb

 • Oprava textu Ľutujeme, ale daný rozpočet bol zo strany Výskumen agentúry deaktivovaný.

Nové funkcie

 • Žiadne

Vylepšenia

 • Úprava zobrazovania/dizajnu
 • Pridanie údaju IČO k subjektom v prehľade rozpočtu a v PDF exporte
 • Doplnenie informácie o dôvode nevykonania prieskumu trhu do XLS exportu rozpočtu

Opravy chýb

 • Skrytie zobrazovania hesla pri registrácii
 • Oprava zobrazovania hodnoty Flexibility pri rozšírených položkách v XLS dokumente rozpočtu

Nové funkcie

 • Žiadne

Vylepšenia

 • Zmena loga na úvodnej stránky ISVA a v ovládacom menu

Opravy chýb

 • Oprava zobrazovania hlášky pri zadaní dodatočného údaju skupiny výdavkov "Výdavok na zmluvné obstaranie výskumných a vývojových služieb"
 • Oprava dvojitého zapísania dodatočného údaju skupiny výdavkov pri rozpočtovej položke.

Nové funkcie

 • Žiadne

Vylepšenia

 • Zapracovanie nového limitu "Kapitálové výdavky"
 • Nastavenie obmedzenia možnosti vytvorenia aktivity - Pre aktivity, ktoré budú spadať do typu výskumu "Pomoc na zriadenie a modernizáciu výskumných infraštruktúr" bolo zadefinované, že aktivitu môže vytvoriť len subjekt, ktorý v projekte vystupuje ako žiadateľ.
 • Aktualizácia limitu L005 - Mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu - Bolo doplnené, že do limitu vstupujú aj rozpočtové položky zo skupiny výdavkov 518, a doplňujúcim údajom Administratívny personál.
 • Nastavenie zobrazovania Prieskum trhu - Bolo doplnené, aby sa údaj o prieskume trhu nezobrazoval pri skupinách výdavkov 521 a 902 a nebolo povinné ho vypĺňať.

Opravy chýb

 • Oprava výpočtu limitu L004 - Obstaranie štúdií, expertíz, posudkov, odborných služieb dodávané externe

Nové funkcie

 • Limity - funkcionalita zabezpečujúca kontrolu splnenia limitov stanovených na jednotlivých výzvach. V prípade nesplnenia limitu, nie je možné odoslať rozpočet. Na funkcionalitu limitov je nadviazané aj vylepšenie "Špecifikácia skupiny výdavkov".

Vylepšenia

 • Na úvodnú stránku ISVA bol doplnený link na Príručku k rozpočtu
 • Držanie pozície stránky po uložení editovanej položky
 • Pridanie stránkovania do vrchnej časti stránky
 • Do detailu položky doplnená funkcionalita Špecifikácia skupiny výdavkov - jedná sa o povinné polia, ktoré je nutné vyplniť pre správnosť výpočtov jednotlivých limitov. 
 • Deaktivácia prečíslovania Č.R.P.
 • Upravená hláška pred odoslaním rozpočtu na základe deaktivácie prečíslovania Č.R.P.
 • Pridanie skupín výdavkov 903 a 904
 • Zmena zoradenia komentárov podľa postupnosti aktivít

Opravy chýb

 • Vymazanie rozpočtových položiek po odstránení partnera z aktivity - Nastavené, aby sa nemazali rozpočtové položky iných partnerov, pokiaľ sa odstráni nežiadúci partner z aktivity.
 • Chyba pri resetovaní hesla - opravená hláška zobrazujúca nedodržanie podmienok hesla
 • Dĺžka názvu projektu - nastavená hláška pre prekročenie limitu zadaného textu
 • Chybné ukladanie zmien v názve aktivity - nastavené kritérium na 255 znakov
 • Synchronizácia výpočtov ISVA s výpočtami ITMS2014+ (problém čiastočne pretrváva, je v riešení)

Nové funkcie

 • Spôsob financovania rozpočtovej položky (SFRP) - pridaná funkcionalita definovania, ktorý spôsob financovania bude na projekte použitý a možnosť definovania SFRP pri jednotlivých rozpočtových položkách.
 • Export rozpočtu do MS Excel - pridané bolo tlačidlo na generovanie rozpočtu projektu do XLSX súboru.
 • Uverejnenie príručky k rozpočtu projektu na link https://isva.vyskumnaagentura.sk/prirucka_k_rozpoctu_projektu.pdf
 • Doplnenie povinného poľa Prieskum trhu do detailu rozpočtovej položky

Vylepšenia

 • Pole IČO nastavené len na číselnú hodnotu, nie je možné zadávať text.

Opravy chýb

 • Žiadne

 

Nové funkcie

 • Žiadne

Vylepšenia

 • Nastavenie kódu ŽoNFP ako jedinečný záznam.
 • Pre žiadateľov pribudla možnosť aktivovať si viacero rozpočtov pod rovnakým kódom výzvy.

Opravy chýb

 • V exporte PDF Komentáre k rozpočtovým položkám, v stave rozpočtu rozpracovaný bol doplnený vodoznak DRAFT.
 • V detaile rozpočtu, zoznam Aktivít rozpočtu bolo opravené zobrazovanie kódov intenzít pri subjektoch.

 

Nové funkcie

 • Prehľad zmien, zobrazovanie zmien funkcionalít v ISVA cez link v pätičke ISVA.

Vylepšenia

 • Doplnenie poľa Spôsob financovania rozpočtovej položky (skratka SFRP) do detailu rozpočtovej položky. Žiadateľ môže zadefinovať akým spôsobom financovania bude daná rozpočtová položka financovaná.
 • Doplnenie do tlačovej zostavy Rozpočet projektu, stĺpec SFRP
 • Notifikácia na email Žiadateľa po odoslaní rozpočtu do VA
 • Zmena vizualizácie označenia Priradené subjekty v Detaile rozpočtu
 • Odradenie Subjektu z aktivity - úprava hlášky

Opravy chýb

 • Žiadne

 

Nové funkcie

 • Žiadne

Vylepšenia

 • Možnosť definovania, či rozpočtová položka spadá do Flexibility 15%, spôsobom Áno/Nie a automatické nastavenie hodnôt do poľa Oprávnené výdavky mimo oprávneného územia OP (15% flexibilita).
 • Zmena názvu kategórie subjektu Malý podnik na Malý podnik a mikro podnik
 • Nastavenie presmerovania na webstránku www.vyskumnaagentura.sk v pätičke aplikácii

Opravy chýb

 • Žiadne

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.