Gravicky prvok - pásik - EEA

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01)

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN01) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov, podporia napríklad rast zamestnanosti, zníženie emisií CO2  a produkcie odpadov, využitie nových materiálov, inteligentných stavebných riešení a podobne. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené napríklad zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a ľuďom s rôznym postihnutím, ako sú systémy na monitoring životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie, domy a podobne.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11 578 235 eur.

Dátum zverejnenia výzvy: 17.6.2021. Dátum uzatvorenia výzvy: 17.9.2021.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.    

 

Redakčná oprava č.1 

Dňa 29.6.2021 zaregistrovala Európska komisia Schému štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 1 a eviduje ju pod číslom: SA.63743. Na základe nariadenia Protimonopolného úradu SR je potrebné používať pridelené evidenčné číslo zo strany Komisie. Vzhľadom na to, že k oznámeniu PMÚ SR došlo po zverejnení výzvy BIN 01, pristupuje Správca programu k redakčnej oprave č.1 týmto vzniknutej technickej chyby výzvy BIN 01 a všetkých jej príloh a súvisiacich dokumentov, kde sa pôvodné označenie Schéma štátnej pomoci SA.61867 nahrádza textom Schéma štátnej pomoci v znení dodatku č.1 SA.63743Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č.1 SA.61867 sa nahrádza textom v znení Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č.1 SA.63743. 

   

Redakčná oprava č.2

S cieľom odstránenia technických chýb boli redakčnou opravou č. 2 upravené nasledovné dokumenty: 

 Dokument  Jazyková  verzia  Technická chyba   Pôvodné znenie  Oprava
 Výzva BIN01  SK  Poznámka pod čiarou  Oprávnený partner4  Oprávnený partner7
 Call BIN 01  AJ  Poznámka pod čiarou  Eligible partner4  Eligible partner7

 Poznámka pod čiarou   č. 20

 Less developed regions in SR where GDP per capita is less than 75% of the EU average (NUTS 2 regions)  Less developed regions are those in which GDP per capita is less   than 75% of the EU average (NUTS 2 regions), i.e. all regions of   Slovakia, with the exception of the Bratislava region.
 úprava prekladu:   časť6. Partnership There can be no business relationship between the applicant and the partner within this call.  There cannot be just a business relationship between theapplicant and the partner within this call.
 Príloha č.2   Výberové   kritériá  SK  úprava   prekladu: kritérium 4.1  Projekt je prínosom z hľadiska budovania   a posilnenia podnikateľského prostredia s dôrazom   na prostredie začínajúcich podnikov vo vybranej   oblasti podpory  Projekt je prínosom z hľadiska budovania a posilnenia   podnikateľského prostredia vo vybranej oblasti podpory

                                                                              

 VÝZVA

PRÍLOHY K VÝZVE

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA

SCHÉMY POMOCI

TEST PODNIKU V ŤAŽKOSTIACH (metodika/pokyny k vyplneniu/test)

VZOR - Projektová zmluva s prílohami

VZOR - Partnerská dohoda

 

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.