Gravicky prvok - pásik - EEA

Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú od roku 1994 prostredníctvom Grantov EHP a Nórska finančné príspevky tým krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. V programovom období 2014-2021 je týchto krajín 15. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ. Hlavným cieľom Grantov EHP a Nórska je prispievať k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a k posilňovaniu spolupráce medzi prispievateľskými (donorskými) a prijímateľskými štátmi. Realizované projekty sú financované z dvoch mechanizmov - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa 15 %. Slovenská republika je prijímateľským štátom od roku 2004, kedy sa stala členom Európskej únie a tým aj súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru. Viac informácií nájdete na www.eeagrants.sk alebo www.eeagrants.org

Výskumná agentúra je správcom programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť tvorbu hodnôt a udržateľný rast v slovenskom podnikateľskom sektore. Financovaním iniciatív zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podnikov, predovšetkým malých a stredných, prispeje program k celkovému cieľu Grantov EHP a Nórska, a to k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov regiónov. Priorizovanou cieľovou skupinou budú mladí podnikatelia a ženy podnikateľky. 

 

Hlavné oblasti podpory

 

Súčasťou programu je komponent zameraný na Vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých.

Na rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi SR a donorskými štátmi je zameraný špeciálny Fond pre bilaterálne vzťahy.

 

Celková alokácia na program: 23,53 mil. € 

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus: 20 mil. € 

spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR: 3,53 mil. € 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.