Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dávame do pozornosti ďalšiu iniciatívu Európskej komisie (EK), reagujúcu na pandémiu COVID-19.

Podstatou iniciatívy, schválenej dňa 23.2.2021 pod názvom Oznámenie o predvídaní hrozieb v súvislosti s novými variantami COVID-19 (tzv. inkubátor HERA), by mala byť rýchla detekcia nových variantov vírusu, vývoj nových vakcín, založenie európskej siete pre klinické skúšky, urýchlenie procesu schvaľovania vakcín a výrobných vakcín.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vec: Predĺženie lehoty na vydávanie rozhodnutí o žiadostiach

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 1. hodnotiaceho kola (uzávierka 31.8.2020) Výzvy na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01​, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí spôsobenej zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou budú niektoré rozhodnutia vydané až po uplynutí 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

 Doteraz nevydané rozhodnutia k predloženým žiadostiam o NFP budú vydané v lehote najneskôr do 17.2.2021.

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.