Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 30. septembra 2019 Usmernenie č.3 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01 V ZNENÍ USMERNENIA Č. 3

Usmernenie č. 3 sa týka iba úplného znenia výzvy, všetky prílohy ostávajú bezo zmeny v znení Usmernenia č. 2. Predmetom zmeny je len termín uzávierky výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 30. septembra 2019. 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 11. 10. 2019 uzatvára nasledovné výzvy:

Dôvodom uzavretia výzvy je skutočnosť, že dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy.

Po termíne 11.10.2019 už nebude možné predkladať žiadosti o NFP.

Kompletnú informáciu spolu s grafom o stave alokácie k 11.09.2019 nájdete pri každej výzve jednotlivo.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.