Dokumenty žiadateľ

Metodická pomôcka k vlastnému overeniu splnenia pravidiel štátnej pomoci pre realizáciu nezávislého výskumu a vývoja 

Príloha k Metodickej pomôcke k vlastnému overeniu splnenia pravidiel štátnej pomoci pre realizáciu nezávislého výskumu a vývoja pri podpore z OP Výskum a inovácie - individuálne overenie pred podaním ŽoNFP


Príručka pre zahraničného experta pre posúdenie výskumných stratégií projektov dlhodobého strategického výskumu - zverejnené dňa 13.6.2018


Príručka pre zahraničného experta pre posúdenie strategickej výskumnej agendy centra excelentnosti do roku 2023 na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu- II.etapa


Príručka pre zahraničného experta pre posúdenie plánu modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumnej stratégie na roky 2016-2023 v rámci výziev na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP


HODNOTIACE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE - MŠVVAŠ SR - zverejnené dňa 16.3.2018

Príloha č. 1 Prehľad hodnotiacich kritérií pre dopytovo-orientované projekty

Príloha č. 2 Prehľad HaVK s potrebou vytvorenia metodiky pre ich aplikáciu 

METODIKA EXAKTNEJ APLIKÁCIE VYBRANÝCH POJMOV V RÁMCI HODNOTIACICH A VÝBEROVÝCH KRITÉRIÍ MŠVVaŠ SR


Metodika k aplikácii testu podniku v ťažkostiach

Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

TEST podniku v ťažkostiach - Určenie referenčného účtovného obdobia

 


Príručka pre žiadateľa o NFP

Príručka oprávnenosti výdavkov

Príručka k procesom VO

Systém monitorovania a hodnotenia Operačného programu Výskum a inovácie

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.