03.02. sme vyhlásili ďalšiu výzvu

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje  výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 200 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia výzvy: 03.02.2016
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

Všetky informácie nájdete v podmenu Výzvy, aj tu:

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/programove-obdobie-2014-2020/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/110-opvai-va-dp-2016-1-2-1-01-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier-v-oblastiach-specializacie-ris3-sk

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.