Vyjadrenie pre médiá

Vzhľadom k skutočnosti, že v médiách rezonujú správy týkajúce sa VŠ Danubius Sládkovičovo a Stredoeurópskej vysokej školy Skalica v kontexte projektov z operačného programu Výskum a vývoj cez Výskumnú agentúru, zverejňujeme nasledovné fakty o daných projektoch. Považujeme za férové a transparentné uviesť záležitosti na pravú mieru a verejnosti poskytnúť korektné informácie.

Výskumná agentúra sa ohradzuje voči zverejňovaniu nerelevantných, nepravdivých  informácií v niektorých médiách, ktoré sú len účelovo vybrané za účelom škandalizácie a  prezentujú neprofesionálny prístup zo strany vybraných médií, denníkov.

Všetky nižšie uvedené informácie boli poskytnuté do médií v tejto forme, avšak následne buď neboli zverejnené alebo boli vytrhnuté z kontextu a skreslené.

VŠ Danubius Sládkovičovo a Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVS) sú prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výzve operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV) s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO.

Obe školy splnili podmienky oprávnenosti výzvy, boli oprávnenými žiadateľmi, splnili podmienku úspešného verejného obstarávania a prešli úspešne procesom odborného hodnotenia.

Základnými podmienkami výzvy boli nasledovné:

  1. Oprávnenými žiadateľmi o NFP vo výzve s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO mohli byť všetky vysoké školy/univerzity SR (verejné, štátne aj súkromné) okrem tých, ktoré už boli prijímateľmi projektov na vybudovanie univerzitných  vedeckých parkov a výskumných centier. Bolo tomu tak na základe dohody s Európskou komisiou, nakoľko prípadné financovanie z predmetnej výzvy by bolo k týmto Univerzitným vedeckým parkom a výskumným centrám duplicitné. To znamená, že popredné verejné aj súkromné vysoké školy,  ako aj špičkové ústavy Slovenskej akadémie vied sa tejto výzvy nemohli zúčastniť. Toto logicky vysvetľuje, prečo dostali šancu aj iné subjekty, ktoré zatiaľ nedosahujú také výsledky vo výskumnej činnosti ako spomínané VŠ a ústavy SAV.
  2. Financovaná mohla byť len taká infraštruktúra, ktorá bude slúžiť na výskum a vývoj výhradne v oblastiach špecializácie RIS3 SK.
  3. Výskumné aktivity a prípadná ďalšia modernizácia výskumnej infraštruktúry budú v rokoch 2016 - 2023 realizované v súlade s dokumentom „Plán modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumná stratégia na roky 2016 - 2023“.
  4. Podpis Zmluvy o poskytnutí NFP bude podmienený úspešne ukončeným verejným obstarávaním.

Výskumná agentúra považuje tiež za potrebné uviesť, že podmienka úspešne zrealizovaného verejného obstarávania je plne v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a bola zároveň z časového hľadiska nevyhnutnou pre úspešnú implementáciu projektov z predmetnej výzvy.

Súčasťou Žiadosti o NFP vo výzve bol povinnou prílohou v rámci predmetnej výzvy v zmysle vyššie uvedeného bodu 2 (vyššie) aj Plán modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumná stratégia na roky 2016 – 2023, kde žiadatelia popísali využitie celej  infraštruktúry  na plánované výskumné aktivity v  II. fáze (realizácia samotného výskumu od roku 2016).

V tejto súvislosti bude VA u všetkých prijímateľov monitorovať a  kontrolovať realizáciu výskumných aktivít a využitie zakúpenej infraštruktúry. Na základe medializácie budeme projekt VŠ Danunius a projekt SEVS kontrolovať častejšie oproti štandardu.

Kompletné podmienky sú v úplnom znení výzvy, link:

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2015/20150320_Vyzva_OPVaV_1.1_03_uplne_znenie.pdf

Odborné hodnotenie vykonávajú dvaja vyžrebovaní odborní hodnotitelia nezávisle od seba a z ich bodového hodnotenia sa vypočíta priemer, na základe ktorého sa stanoví poradie projektov.

VŠ Danubius sa s počtom bodov 176 ocitla na 23. mieste zo 45 projektov. SEVS sa s počtom bodov 182,5 ocitla na 19. mieste. Viaceré subjekty, ktoré získali za projekty viac bodov a boli v tabuľke umiestnené nad oboma školami, nesplnili podmienku VO, takže nezískali NFP.

Inými slovami, v prípade, ak by všetci žiadatelia splnili podmienku VO, tak by Stredoeurópska vysoká škola v Skalici ani VŠ Danubius nedostali od Výskumnej agentúry NFP,  nakoľko by sa ocitli pod čiarou limitu finančnej alokácie.

VA vykonala dňa 25. januára 2016 v súlade s plánom a Manuálom procedúr a vnútornými predpismi kontrolu na mieste na VŠ Danubius, ktorá sa zamerala najmä na vecnú a účtovnú správnosť dodanej infraštruktúry. Pri kontrole neboli zistené pochybenia. 

Sankčné mechanizmy:

VA má možnosť v priebehu projektu vyhodnotiť výdavky ako neoprávnené v prípade identifikovaného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a teda ich nepreplatiť, resp. žiadať vrátenie vyplateného príspevku.

V prípade, že konanie VŠ Danubius alebo SEVS vyhodnotí ako neplnenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, bude konať v zmysle platných pravidiel a žiadať vrátenie časti alebo celej výšky NFP.

Zhrnutie podpory VŠ a univerzít z OPVaV počas programového obdobia 2007 – 2013:

Pred touto výzvou vyhlásila Výskumná agentúra 28 výziev z Operačného programu výskum a vývoj, v rámci ktorých mohli byť prijímateľmi i VŠ a univerzity, ktoré už boli prijímateľmi na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. V takejto konkurencii počas celého programového obdobia získala Stredoeurópska vysoká škola v Skalici podporu len z výzvy v roku 2008 zameranej na podporu prenosu výsledkov výskumu, vývoja  a transferu technológií a to vo výške 439 248 EUR, VŠ Danubius Sládkovičovo nezískala do roku 2015 cez VA žiadnu podporu.

Podpora súkromných vysokých škôl:

Štátne, verejné vysoké školy, univerzity, Slovenská akadémia vied a rezortné ústavy získali z operačného programu Výskum a vývoj počas celého programového obdobia 2007 – 2013 finančné prostriedky vo výške takmer 1 miliardy EUR  na viac ako 300 projektov.

Naproti tomu súkromné vysoké školy získali na celkovo 8 projektov finančné prostriedky vo výške 11,5 milióna EUR.

 

Tento pomer jasne deklaruje priority rezortu školstva.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.