2 nové výzvy OPVaI

Dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na fázované projekty Univerzitných  vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) v rámci operačného programu Výskum a inovácie  

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje   v rámci Investičnej priority I. dve otvorené výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) za účelom rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, podporou kompetenčných centier, najmä centier európskeho záujmu.

1.               Výzva na fázované projekty Univerzitných  vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (kód OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01)

Výzva nadväzuje na výzvu operačného programu Výskum a vývoj s kódom OPVaV-2012/2.2/08-RO.

Špecifický cieľ 1.1.3 - Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.

Výška finančných prostriedkov na výzvu je  17 700 000 EUR.

 

2.               Výzva na fázované projekty Univerzitných  vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (kód OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01)

Výzva nadväzuje na výzvu operačného programu Výskum a vývoj s kódom OPVaV-2012/4.2/08-RO.  

Špecifický cieľ 2.1.1  - Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave.

Výška finančných prostriedkov na výzvu je  5 900 000 EUR.

 

Výzvy sú otvorené, uzavretie výziev nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy.

Ostatné podmienky sú uvedené v úplnom znení výzvy.

 

Všetky informácie k predmetným výzvam  nájdete tu:

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/programove-obdobie-2014-2020/vyzvy/aktualne-vyzvy a na www.opvai.sk.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.