16.11.2018 – Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 10 180 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      16.11.2018

Dátum uzavretia výzvy:        11.10.2019

Typ výzvy:                                otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 23.12.2019) 

 Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 15.11.2019)

 Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 13.9.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.6.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.1.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 30.11.2018)


 

Usmernenie č.3

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 (v znení Usmernenia č.3 účinného od 04.12.2019)

Prílohy k výzve  (bezo zmeny-  v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Usmernenie č.2

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 09.09.2019)

Prílohy k výzve  (bezo zmeny-  v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

Prílohy k výzve

FAQ- Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ II. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ III. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ IV. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

 

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 04.12.2019

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 11.10.2019

 

 

 

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 11.09.2019

 

 

Informácia o uzavretí výzvy 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 11. 10. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08. Dôvodom uzavretia výzvy je skutočnosť, že dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Po termíne 11.10.2019 už nebude možné predkladať žiadosti o NFP.


 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

07. 06. 2019 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30. 04. 2019, oznamuje, že k 17. 07. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že VA očakáva vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.


Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 14. 01. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že objem žiadaných finančných prostriedkov zo strany žiadateľov v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok výrazne presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

 Vzhľadom na odstávku IT služieb a nefunkčnosti webového sídla www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk dňa 16.11.2018 bola výzva zverejnená dňa 16.11.2018 na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk, link: http://www.minedu.sk/20858-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/

 

16.11.2018 – Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 28 520 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      16.11.2018

Dátum uzavretia výzvy:         11.10.2019

Typ výzvy:                                 otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 23.12.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 15.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 13.9.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.6.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.1.2019) 

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 30.11.2018)


Usmernenie č.3

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 (v znení Usmernenia č.3 účinného od 04.12.2019)

Prílohy k výzve  (bezo zmeny - v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Usmernenie č.2

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 09.09.2019)

Prílohy k výzve  (bezo zmeny - v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

Prílohy k výzve


 

 FAQ- Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ II. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ III. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ IV. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

 Stav finančnej alokácie výzvy k 04.12.2019

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 11.10.2019

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 11.09.2019

  

 

Informácia o uzavretí výzvy 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 11. 10. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07. Dôvodom uzavretia výzvy je skutočnosť, že dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Po termíne 11.10.2019 už nebude možné predkladať žiadosti o NFP.

 


Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

07. 06. 2019 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30. 04. 2019, oznamuje, že k 17. 07. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že VA očakáva vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.


Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 14. 01. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že objem žiadaných finančných prostriedkov zo strany žiadateľov v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok výrazne presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

 

Vzhľadom na odstávku IT služieb a nefunkčnosti webového sídla www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk dňa 16.11.2018 bola výzva zverejnená dňa 16.11.2018 na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk, link: http://www.minedu.sk/20858-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/

 

08.10.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020  s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 1 200 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:      08.10.2018

Dátum uzavretia:                   17.5.2019

 

15.04.2019 -  Do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve. Poskytovateľ je oprávnený výzvu uzavrieť na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu2 zo strany potenciálnych žiadateľov. Poskytovateľ zverejní upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na webovom sídle http://www.opvai.sk najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle http://www.opvai.sk, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl.

2 Za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 50 % zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

 

Vzor zmluvy o NFP_H2020 (k 22.01.2020)

Vzor zmluvy o NFP_H2020 (k 18.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_H2020 (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_H2020 (k 25.09.2019)

Vzor zmluvy o NFP_H2020 (k 30.11.2018)


Usmernenie č.3

Výzva OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.2-01 (v znení Usmernenia č.3 účinného od 24.07.2020)

Prílohy k výzve-bezo zmeny- v znení Usmernenia č.2 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)


Usmernenie č.2

Výzva OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.2-01 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve v znení Usmernenia č.2 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)


 

Usmernenie č.1

Výzva OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.2-01

Prílohy k výzve v znení Usmernenia č.1 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.2-01

Prílohy k výzve

 Informácia o uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že k 17. 05. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01. Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať Žiadosti  o nenávratný finančný príspevok  v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 15. 05. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020. 

Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že v rámci predmetnej výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 50 % zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

 

13.11.2018 – Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 10 360 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      13.11.2018

Dátum uzavretia výzvy:         11.10.2019

Typ výzvy:                              otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 23.12.2019) 

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 15.11.2019)

 Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 13.9.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.6.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.1.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 30.11.2018)


Usmernenie č.3

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 (v znení Usmernenia č.3 účinného od 04.12.2019)

Prílohy k výzve  (bezo zmeny - v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Usmernenie č.2

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 09.09.2019)

Prílohy k výzve  (bezo zmeny - v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06

Prílohy k výzve


 

FAQ- Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ II. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ III. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ IV. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 04.12.2019

Stav finančnej alokácie výzvy k 11.10.2019

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 11.09.2019

 

 

Informácia o uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 11. 10. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravné prostriedky pre 21. storočie s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06. Dôvodom uzavretia výzvy je skutočnosť, že dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Po termíne 11.10.2019 už nebude možné predkladať žiadosti o NFP.

 


Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

07. 06. 2019 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30. 04. 2019, oznamuje, že k 17. 07. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravné prostriedky pre 21. storočie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že VA očakáva vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.


 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 14. 01. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že objem žiadaných finančných prostriedkov zo strany žiadateľov v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok výrazne presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

17.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 40 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:      17.08.2018

Dátum uzavretia:                   21.10.2019

Typ výzvy:                               otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 19.02.2020)

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 18.11.2019)

 Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 10.10.2019)

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 10.10.2018)


Usmernenie č. 4 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05(v znení Usmernenia č. 4 účinného od 15.08.2019)

Prílohy k výzve - všetky bezo zmeny- prílohy komplet ostávajú  v znení Usmernenia č.3 účinného od 30.05.2019)


Usmernenie č.3

Výzva  OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.3-05  (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve  (v znení Usmernenia č.3 účinného od 30.05.2019)


Usmernenie č.2 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)


Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)


FAQ 1- Často kladené otázky k výzve RIS3 mimo BSK

FAQ 1 RIS3 mimo BSK OTÁZKA č. 47 (excel súbor)

FAQ 2 - Často kladené otázky k výzve RIS3 tímy mimo BSK

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

Prílohy k výzve

 

Informácia o  uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30. 04. 2019, oznamuje, že k 21. 10. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja (kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05).

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 14. 06. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja. 

Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že v rámci predmetnej výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov.  Za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 70 % zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.