VÝZVA NA PODPORU VÝSKUMNO - VÝVOJOVÝCH KAPACÍT V OBLASTI DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06

13.11.2018 – Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 4 870 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      13.11.2018

Dátum uzavretia výzvy:         do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                              otvorená

 

 

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.1.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 30.11.2018)


Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06

Prílohy k výzve


 

FAQ- Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ II. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ III. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 14. 01. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že objem žiadaných finančných prostriedkov zo strany žiadateľov v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok výrazne presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.