VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK V BRATISLAVSKOM KRAJI, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/2.1.1-05

17.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 1 500 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      17.08.2018

Dátum uzavretia:                      do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve. Poskytovateľ je oprávnený výzvu uzavrieť na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu2 zo strany potenciálnych žiadateľov. Poskytovateľ zverejní upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na webovom sídle http://www.opvai.sknajneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle http://www.opvai.sk, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl.

2 Za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 70 % zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

Typ výzvy:                                otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 10.10.2018)


Usmernenie č. 3

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05(v znení Usmernenia č.3 účinného od 15.08.2019)

Prílohy k výzve - všetky bezo zmeny- prílohy komplet ostávajú v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019) 

 


Usmernenie č.2

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)


 Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)


FAQ 1- Často kladené otázky k výzve RIS3 tímy SK

FAQ 1 RIS3 tímy BSK OTÁZKA č. 47 (excel súbor)

FAQ 2 - Často kladené otázky k výzve RIS3 tímy SK

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 

Prílohy k výzve 

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 14. 06. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji. 

Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že v rámci predmetnej výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 70 % zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.