VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK V BRATISLAVSKOM KRAJI, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/2.1.1-05

17.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 1 500 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      17.08.2018

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                                otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 10.10.2018)

Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)

FAQ- Často kladené otázky k výzve RIS3 tímy SK

FAQ RIS3 tímy BSK OTÁZKA č. 47 (excel súbor)

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 

Prílohy k výzve 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.