PODATEĽŇA - prízemie, Sliačska 1, BA

 

Pondelok – Štvrtok:        8:00 – 15:00 hod.

Piatok:                               8:00 – 14:30 hod.

Obedňajšia prestávka:  11:30 – 12:00 hod.

Telefón: +421 2/210 13 600

 

Poštová adresa

Výskumná agentúra
Sliačska 1
831 02 Bratislava
GPS súradnice: 48.172313, 17.126403 


 

Všeobecné informácie, poradenstvo pre verejnosť -  NON-STOP : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel. kontakt: Ing. Šuloková, 0917 981 241

 

V prípade novinárskych otázok, prosím, smerujte otázky primárne na tlačový odbor ministra školstva Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., následne nám budú otázky poslané na riešenie.                                                                     

Ide o zavedený jednotný postup pre všetky podriadené organizácie MŠVVaŠ SR. 


 

Kontakty

Generálny riaditeľ Výskumnej agentúry

RNDr. Juraj Waczulík, CSc.

Sekretariát generálneho riaditeľa
Telefón: +421 2/210 13 200
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

Výskumná agentúra po zlúčení bývalého operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) do operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) pokračuje v implementácii dopytovo-orientovaných projektov najmä v oblasti výskumu (bývalé projekty OPVaI) pod SO MŠVVaŠ SR a riadiacim orgánom MDV SR.

 

Európska komisia rozhodla s účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Znenie prioritných osí zameraných na podporu výskumu, vývoja a inovácií a ich obsahové zameranie zostávajú po zlúčení zachované. Viac tu.

 

 


Výskumná agentúra (pôvodne ako ASFEU vznikla ku dňu 1. 1. 2007) bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).  Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a napojením na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR.

V programovom období 2014 – 2020 plní hlavnú úlohu - zabezpečovanie procesu implementácie pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Výskumná agentúra mala do zlúčenia OPVaI do OPII funkciu Sprostredkovateľského orgánu, t. j. vykonávala činnosti v rozsahu úloh delegovaných MŠVVaŠ SR ako Riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie. Cieľ Výskumnej agentúry spočíval a spočíva v zabezpečení kontinuálneho procesu prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania dopytovo-orientovaných projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s dokumentom Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, schváleného vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra 2013 (ďalej len „RIS3“) a aby finančné prostriedky určené pre programové obdobie 2014 - 2020 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere.

Výskumná agentúra funguje pod týmto názvom od 1. júla 2015, do 30. júna 2015 pôsobila pod názvom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).  V programovom období 2007 – 2013 plnila úlohu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, t. j. vykonávala činnosti v rozsahu úloh delegovaných MŠVVaŠ SR ako Riadiacim orgánom pre operačné programy Vzdelávanie a Výskum a vývoj.

 

Rada Výskumnej agentúry (Rada VA) plní zároveň úlohu poradného zboru ministra školstva pre oblasť implementácie RIS3.

Rada VA je kolektívnym orgánom, ktorý sa skladá z predsedu, podpredsedu, šestnástich členov rady (verejný a súkromný sektor), stálych pozorovateľov a expertov ad hoc. Predseda, podpredseda a členovia rady majú hlasovacie právo. Stáli pozorovatelia a experti ad hoc nemajú hlasovacie právo.

Predsedníctvo rady tvoria predseda a 1 podpredseda. Predsedom rady je minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podpredsedom rady je minister hospodárstva SR.

Rada VA sa v zmysle Štatútu a rokovaciemu poriadku vyjadruje k:

  1. vecnému, časovému a zdrojovému harmonogramu výziev, obsahovým tézam výziev pripravovaných riadiacim orgánom v intenciách, ktoré umožňuje OP Výskum a inovácie, resp. pravidlá pre implementáciu EŠIF,
  2. vecnej, časovej a zdrojovej realizácii a obsahu intervencií z iných nástrojov, programov realizovaných Výskumnou agentúrou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj „MŠVVaŠ SR“) prispievajúcich k plneniu cieľov v rámci dokumentu Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, schváleného vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra 2013 (ďalej len „RIS3“) a iným aktivitám Výskumnej agentúry,
  3. ďalším dokumentom a návrhom členov rady, týkajúcich sa pôsobnosti rady.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.