Avatar

Titulka lorem ipsum

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti quam in ratione blanditiis laudantium aliquid

Avatar

Titulka lorem ipsum

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti quam in ratione blanditiis laudantium aliquid

Avatar

Titulka lorem ipsum

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti quam in ratione blanditiis laudantium aliquid

Právne predpisy EÚ

Nasledovné dokumenty sú dostupné na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk.

·         Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie;

·         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení;

·         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení;

·         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 v platnom znení;

·         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 v platnom znení;

·         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení v platnom znení;

·         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 v platnom znení;

·         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 v platnom znení;

·         Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení;

·         Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

·         Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách);

·         Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES.

 

Právne predpisy SR 

Nasledovné dokumenty sú dostupné na adrese:
https://www.slov-lex.sk/domov

·         zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

·         zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

·         zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

·         zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

·         zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;

·         zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

·         zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

·         zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

·         zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení;
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení;

·         zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

·         zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon  v znení neskorších predpisov;

·         zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov;

·         zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

·         zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;

·         zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

·         zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov;

·         zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch;

·         zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

·         zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní  (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ITMS2014+ je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobie 2014 - 2020. 

Vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP sa realizuje prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+

VA pripravila v rámci predkladaných výziev krátku inštrukciu, popisujúcu základné evidencie systému ITMS2014+.

Inštrukcia k ITMS2014+ pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok je nezáväzným riadiacim dokumentom, ktorého cieľom je poskytnúť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok nevyhnutné informácie a pokyny k správnemu a úplnému vyplneniu elektronického formulára Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo verejnej časti ITMS2014+ pre svoj dopytovo-orientovaný projekt.

 

Aktuálna verzia inštrukcie (k 5.3.2019) : 

 

Aktuálna verzia inštrukcie so sledovanými zmenami: v dokumente sú žltou farbou označené upravené/pridané časti a červenou farbou sú preškrtnutým písmom vyznačené odstránené časti. 

Inštrukcia k ITMS 2014+ , verzia 2 so sledovaním zmien Stiahnuť
 

 

ARCHÍV

Predchádzajúce verzie inštrukcie:  

 

 

 

Nasledujúce informácie sa poskytujú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“) a sú určené pre osoby (tzv. dotknuté osoby), ktorých osobné údaje získava a spracúva Výskumná agentúra. 

 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ, ktorý získava a spracúva osobné údaje je Výskumná agentúra, so sídlom: Sliačska 1, 831 02 Bratislava, IČO: 318 194 94, tel.: +421 917 981 241, e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., rozpočtová organizácia (ďalej aj ako „VA“).

 

Zodpovedná osoba, kontaktné údaje

 

VA určila zodpovednú osobu, ktorou je zamestnanec VA, právne oddelenie. Zodpovednú  osobu je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adresu sídla VA s uvedením na obálke „Zodpovedná osoba“.

 

Účel spracovania osobných údajov

 

VA spracúva osobné údaje za účelom podpory rozvoja sektoru vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií na území Slovenskej republiky prostredníctvom finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, zo Štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci programového obdobia 2007 — 2013 a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programového obdobia 2014 — 2020. Ďalej Výskumná agentúra v súvislosti s posúdením kvality a excelentnosti relevantných projektov zabezpečuje v rámci fázy prípravy žiadosti o NFP hodnotiaci proces posudzovania výskumno-vývojového zámeru prostredníctvom zahraničných expertov. Ďalej sa Výskumná agentúra podieľa na podpore rozvoja obchodu, inovácií a MSP prostredníctvom finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v rámci obdobia 2014 – 2021.

 

Právny základ spracúvania

 

Právnym základom spracúvania je predovšetkým verejný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a na základe ust.  § 47  ods. 1 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby VA uchováva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, pričom doba uchovávania vyplýva z príslušných právnych predpisov.

 

Príjemcovia osobných údajov

VA poskytuje osobné údaje najmä uvedeným príjemcom:

·         súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady, inštitúcie a orgány EÚ;

·         Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti;

·         kontrolné a dozorné orgány;

·         banky, poisťovne, poštové podniky;

·         odborové organizácie a iní zástupcovia zamestnancov;

·         zmluvní partneri VA (dodávatelia, odberatelia, poskytovatelia služieb) v súvislosti s plnením príslušnej zmluvy (vrátane uplatňovania alebo obrany práv, oprávnených záujmov a nárokov zo zmluvy);

·         iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov, alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov VA alebo tretej strany, alebo je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, alebo je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej VA, alebo ak je to výslovne dohodnuté medzi VA a dotknutou osobou alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín

 

VA osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín mimo územia Európskej únie ani do medzinárodných organizácií, s výnimkou Európskej únie. V prípade potreby preniesť osobné údaje do tretích krajín mimo územie Európskej únie, VA uskutoční prenos osobných údajov len so súhlasom dotknutej osoby alebo na základe nariadenia alebo zákona.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov 

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Právo na prístup k osobným údajom

 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k osobným údajom a informáciám uvedených v čl. 15 bod 1. Nariadenia.

 

Právo na opravu a vymazanie osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené v čl. 16 Nariadenia.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 Nariadenia.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 Nariadenia.

 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Ak sú osobné údaje spracúvané iba na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu dotknutou osobou nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

 

Dotknutá osoba si môže uplatniť vyššie uvedené práva voči VA v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov elektronicky na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adrese sídla VA.

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Poskytovanie osobných údajov

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje VA, pokiaľ sa na tieto údaje vzťahuje zákonná povinnosť.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.