Príklady dobre praxe

obrázok zem

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Falošné informácie vprostredí internetu –identifikácia, analýza obsahu, emócie

obrázok klávesnica

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií

obrázok výskum

Technická univerzita v Košiciach

Vybrané formy netechnologických inovácií a ich možná aplikácia v zmierňovaní negatívnych dopadov technológií na spoločnosť

obrázok technológie

Matematický ústav SAV

Matematická podpora kvantových technológií

obrázok priemysel

 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sieťová bezpečnosť s podporou výpočtovej inteligencie a IoT

obrázok inovácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jednotlivca

obrázok výskum

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zmierňovanie rizík vývoja vidieckej krajiny azvyšovanie odolnosti voči zmene klímy posilňovaním ekosystémov funkcií a služieb

obrázok inovácie

Prešovská univerzita v Prešove

Enviromentálne inžinierstvo pre zdravé životné prostredie

obrázok výskum

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výskum vplyvu biotickýcha abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt

obrázok priemysel

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení

obrázok inovácie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie

obrázok priemysel

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky

obrázok výskum

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Inovácie primárnej poľnohospodárskej produkcie pre udržateľné poľnohospodárstvo

obrázok životné prostredie

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Udržateľnosť biodiverzity zvierat na Slovensku

obrázok inovácie

Technická univerzita vo Zvolene

Komplexný výskum mitigačných a adaptačných opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov klimatických zmien na lesné ekosystémy Slovenska

obrázok životné prostredie

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Podpora produkcie slovenských potravín zlepšením ich kvality a bezpečnosti s dôrazom na výrobky z ovocia a zeleniny

 
 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.