Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PODPORU VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT V OBLASTI ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08

obrázok životné prostredie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zmierňovanie rizík vývoja vidieckej krajiny a zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy posilňovaním ekosystémov funkcií a služieb

obrázok výskum

Prešovská univerzita v Prešove

Enviromentálne inžinierstvo pre zdravé životné prostredie

obrázok výskum

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výskum vplyvu biotickýcha abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt

obrázok priemysel

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bioaktívne látky pre podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení

obrázok inovácie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie

obrázok priemysel

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky

obrázok výskum

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Inovácie primárnej poľnohospodárskej produkcie pre udržateľné poľnohospodárstvo

obrázok životné prostredie

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Udržateľnosť biodiverzity zvierat na Slovensku

obrázok inovácie

Technická univerzita vo Zvolene

Komplexný výskum mitigačných a adaptačných opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov klimatických zmien na lesné ekosystémy Slovenska

obrázok životné prostredie

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Podpora produkcie slovenských potravín zlepšením ich kvality a bezpečnosti s dôrazom na výrobky z ovocia a zeleniny

 obrázok životné prostredie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Podpora výskumných aktivít vo VC ABT

obrázok výskum

Národné lesnícke centrum

Šľachtenie a inovácie množiteľských systémov pre nové klony a nové druhy drevín využiteľných do lesníckych a agrolesníckych systémov na Slovensku

obrázok výskum

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky

obrázok priemysel

Národné lesnícke centrum

Rozvoj biologicky a biotechnicky orientovaných systémov ochrany lesov pred domácimi a nepôvodnými (inváznymi) organizmami

obrázok inovácie

Ústav krajinnej ekológie SAV

Hodnotenie zmien krajiny a ich dopadov na životné prostredie

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.