Príklady dobre praxe

1529m

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k personalizovanej liečbe závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení

3 project card

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v oblasti predklinického testovania chemických látok pre využitie v zdravotníctve

28m

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v oblasti testovania nových materiálov

abstract 219915 1280

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Výskum vybraných aspektov ľudských chorôb so zameraním na predklinické štúdie

finger 3389916 1920

Medzinárodné laserové centrum

Nové metódy integrovanej nano-bio-fotoniky pre včasnú diagnostiku biologických a enviromentálnych faktorov

cog wheels 2125169 1920

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Modifikované (nano) textilné materiály pre zdravotnícke technológie

hexagon 3392236 1920

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby

nature 3289812 1920

Technická univerzita v Košiciach

Bezpečné a udržateľné budovy a ich prostredie

industry 2630319 1920

Technická univerzita vo Zvolene

Komplexný výskum determinantov pre zabezpečenie enviromentálneho zdravia

environmental protection 683437 1280

Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum a vývoj v oblasti nových technologických riešení medicínskeho prístrojového vybavenia

 
 

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Žilinská univerzita v Žiline

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Univerzita Komenského v Bratislave

Systémová verejná výskumná infraštruktúra –biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

3 project card

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Slovenské biologické služby

Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou  využitia  genomickej  selekcie,  inovatívnych  biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS)

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Národné lesnícke centrum

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Žilinská univerzita v Žiline

Hodnota cestovného času a jej význam pre cestujúceho

Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Univerzita Komenského v Bratislave

TENSION –komplementárny projekt

vyskum

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Podpora výskumu, vývoja a inovácií medzinárodných projektov NPPC schválených v programe H2020

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.