Dokumenty prijímateľ

 

 

Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA

 

Príručka pre prijímateľa NFP, verzia 12.0

Príručka k procesom VO

Manuál pre informovanie a komunikáciu

Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cannot find the download. ID=603 , verzia

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.