Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) v súvislosti so zmenou formy preukazovania podmienky poskytnutia príspevku (PPP) č. 15 v rámci výziev s kódmi OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01 a OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01 vyhlásených dňa 13. 01. 2016 zverejnením na webovom sídle OP VaI vydáva usmernenie, ktorým mení formulár prílohy č. 1 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) - Súhrnné čestné vyhlásenie partnera z dôvodu potreby doplniť ho o čestné vyhlásenie partnera, že zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie aktivít partnera v rámci projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia. Usmernením sa nemení samotná PPP č. 15, t. j. podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu partnerom, ale iba formulár prílohy, ktorým sa daná PPP preukazuje.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 15. 02. 2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie. Žiadosti o NFP odoslané, resp. dané na prepravu na VA od 16. 02. 2016 musia pri preukazovaní PPP č. 15 používať zmenený formulár prílohy č. 1 žiadosti o NFP (v prípade relevantnosti). V zmysle kapitoly 4 Príručky pre žiadateľa o NFP z operačného programu Výskum a inovácie, verzia 2.0, v prípade, ak VA vykoná zmenu výzvy, ktorá vyžaduje úpravu, resp. aktivitu zo strany žiadateľa (vrátane zmeny spôsobu preukazovania PPP, bez samotnej zmeny PPP) je žiadateľ, ktorý predložil žiadosť o NFP pred zmenou výzvy, t. j. pred vydaním usmernenia k výzve, avšak o ktorej ešte VA nerozhodla, oprávnený svoju žiadosť o NFP doplniť alebo zmeniť, ak to takáto zmena vyžaduje. VA písomne informuje o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia žiadosti o NFP všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o NFP boli odoslané, resp. dané na prepravu na VA najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia. Žiadatelia majú možnosť doplniť svoje žiadosti o NFP v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej informácie o zmene danej výzvy.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje ako prílohu tohto usmernenia zmenený formulár prílohy č. 1 k žiadosti o NFP s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledný formulár so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádza v rámci formulárov príloh k žiadosti o NFP, ktoré sú súčasťou prílohy č. 13 vyhlásených výziev s kódmi OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01 a OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01.

Vážení žiadatelia, 

pre veľký záujem a s prihliadnutím na naplnenú kapacitu kongresovej miestnosti v termíne 23.2. 2016 organizujeme (v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01) ďalší seminár  v termíne 25.2.2016.

V prípade záujmu Vás poprosíme nahlásiť sa na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Váš tím VA

 

ZMENA TERMÍNU KONANIA SEMINÁRU

Nový termín: 23. 02. 2016
Pôvodný termín: 16.02.2016

Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhlásenej výzve OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 v rámci operačného programu Výskum a inovácie

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie organizuje dňa 23.02.2016 v priestoroch VA v Bratislave informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhlásenej výzve s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 s názvom PODPORA PRIEMYSELNÝCH VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH CENTIER V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK. 

Počet prihlásených osôb naplnil kapacitu sály. Na seminár sa už nedá prihlasovať.

 

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje  výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 200 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia výzvy: 03.02.2016
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

Všetky informácie nájdete v podmenu Výzvy, aj tu:

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/programove-obdobie-2014-2020/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/110-opvai-va-dp-2016-1-2-1-01-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier-v-oblastiach-specializacie-ris3-sk

 

 

Vzhľadom k skutočnosti, že v médiách rezonujú správy týkajúce sa VŠ Danubius Sládkovičovo a Stredoeurópskej vysokej školy Skalica v kontexte projektov z operačného programu Výskum a vývoj cez Výskumnú agentúru, zverejňujeme nasledovné fakty o daných projektoch. Považujeme za férové a transparentné uviesť záležitosti na pravú mieru a verejnosti poskytnúť korektné informácie.

Výskumná agentúra sa ohradzuje voči zverejňovaniu nerelevantných, nepravdivých  informácií v niektorých médiách, ktoré sú len účelovo vybrané za účelom škandalizácie a  prezentujú neprofesionálny prístup zo strany vybraných médií, denníkov.

Všetky nižšie uvedené informácie boli poskytnuté do médií v tejto forme, avšak následne buď neboli zverejnené alebo boli vytrhnuté z kontextu a skreslené.

VŠ Danubius Sládkovičovo a Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVS) sú prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výzve operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV) s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO.

Dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na fázované projekty Univerzitných  vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) v rámci operačného programu Výskum a inovácie  

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje   v rámci Investičnej priority I. dve otvorené výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) za účelom rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, podporou kompetenčných centier, najmä centier európskeho záujmu.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.