Dokumenty prijímateľUsmernenie pre pre žiadateľov/prijímateľov NFP k určovaniu lehôt na vysvetlenie informácií pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách bez elektronického trhoviska ( s účinnosťou od 26.10.2021) 

Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA


Príručka pre prijímateľa NFP, verzia 7.0 - OPII (účinná od 06.12.2022)

ZMENY: Príloha č. 15 je aktualizovaná. Ostatné prílohy ostávajú nezmenené.


Príručka k procesom VO

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (účinná od 19.4.2023) verzia 3


Manuál pre informovanie a komunikáciu

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.