Zasadnutia Rady VA

Rozhodovanie písomnou procedúrou per rollam:

Per rollam č.1, dňa 29.02.2016 Predmet rokovania: Zámer výzvy „Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v základných 4 oblastiach hospodárskej špecializácie RIS3 SK“; Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP (obdobie 03/2016 – 02/2017), OPVaI VA, verzia 2.

Per rollam č.2, dňa 10.8.2018 Predmet rokovania: Konsolidovaný zámer výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 spolu s rizikovou analýzou; Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2018, verzia 2 (OP VaI/Výskumná agentúra).

Per rollam č.3, dňa 5.10.2018 Predmet rokovania:Konsolidovaný zámer výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie spolu s rizikovou analýzou; Konsolidovaný zámer výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie spolu s rizikovou analýzou; Konsolidovaný zámer výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel spolu s rizikovou analýzou; Konsolidovaný zámer výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie  spolu s rizikovou analýzou; Konsolidovaný zámer výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie spolu s rizikovou analýzou.

Per rollam č.4, dňa 12.10.2018 Predmet rokovania:Konsolidovaný zámer vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (ACCORD) a rizikovú analýzu predmetného vyzvania.

Per rollam č.5, dňa 17.10.2018 Predmet rokovania:Indikatívny harmonogram výziev (IHV) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2018, verzia 3 (VA pre OP VaI).

Per rollam č.6, dňa 31.10.2018 Predmet rokovania:Konsolidovaný zámer výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a riziková analýza.

Per rollam č.7, dňa 5.11.2018 Predmet rokovania:Metodika exaktnej aplikácie vybraných pojmov v rámci hodnotiacich a výberových kritérií MŠVVaŠ SR (praktická príručka pre odborného hodnotiteľa), verzia 2.0 v rovnopisoch s revíziou a bez revízie.

Per rollam č.8, dňa 22.11.2018 Predmet rokovania:Indikatívny harmonogram výziev (IHV) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2018, verzia 4 (VA pre OP VaI).

Per rollam č.9, dňa 18.06.2019 Predmet rokovania: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2019, verzia 3 (VA pre OP VaI).

 Per rollam č.10, dňa 29.10.2019 Predmet rokovania: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2020, verzia 1 (VA pre OP VaI).

Per rollam č.11, dňa 15.05.2020 Predmet rokovania: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku OPII na kalendárny rok 2020, verzia 1 (MŠVVaŠ SR); Konsolidovaný zámer výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie spolu s rizikovou analýzou výzvy; Konsolidovaný zámer výzvy na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 spolu s rizikovou analýzou výzvy.

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.