Rada Výskumnej agentúry

Rada Výskumnej agentúry (Rada VA) plnila úlohu poradného zboru ministra školstva pre oblasť implementácie RIS3.

Rada VA bola počas PO 2014-2020 kolektívnym orgánom, ktorý sa skladal z predsedu, podpredsedu, šestnástich členov rady (verejný a súkromný sektor), stálych pozorovateľov a expertov ad hoc. Predseda, podpredseda a členovia rady mali hlasovacie právo. Stáli pozorovatelia a experti ad hoc nemali hlasovacie právo.

Predsedníctvo rady tvorili predseda a 1 podpredseda. Predsedom rady bol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podpredsedom rady bol minister hospodárstva SR.

Rada VA sa v zmysle Štatútu a rokovaciemu poriadku vyjadrovala k:

  1. vecnému, časovému a zdrojovému harmonogramu výziev, obsahovým tézam výziev pripravovaných riadiacim orgánom v intenciách, ktoré umožňuje OP Výskum a inovácie, resp. pravidlá pre implementáciu EŠIF,
  2. vecnej, časovej a zdrojovej realizácii a obsahu intervencií z iných nástrojov, programov realizovaných Výskumnou agentúrou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj „MŠVVaŠ SR“) prispievajúcich k plneniu cieľov v rámci dokumentu Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, schváleného vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra 2013 (ďalej len „RIS3“) a iným aktivitám Výskumnej agentúry,
  3. ďalším dokumentom a návrhom členov rady, týkajúcich sa pôsobnosti rady.  

     

      

      

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.