Sprístupňovanie informácií

Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) ako povinná osoba poskytuje informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") každému, kto o ne požiada. Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, e-mailom).

Žiadosť sa podáva:

  1. e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  2. poštou na adresu:

Výskumná agentúra 
Sliačska 1
831 02 Bratislava

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní (v zmysle § 17 ods. 1). Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
Ak VA nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

VA neposkytuje tretím osobám osobné údaje žiadateľa, ani ich inak nezverejňuje, čím je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VA podľa zákona poskytuje výlučne informácie, ktoré má k dispozícii.

 

Sadzobník úhrad nákladov za poskytovanie informácií 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.