Gravicky prvok - pásik - EEA

Informácie o výzvach

V rámci programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP bude vyhlásených päť výziev. Dve veľké výzvy a tri schémy malých grantov.

 Dve veľké výzvy budú zamerané na oblasti:

1) Zelené inovácie v priemysle  

2) Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Tieto výzvy sa líšia iba zdrojom financovania. Výzva BIN 01 bude financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu a Výzva BIN 02 bude financovaná z Finančného mechanizmu EHP. Žiadateľmi môžu byť iba MSP a veľké podniky, ktoré budú podporené vo vývoji, aplikácii a komercionalizácii inovačných zelených technológií, procesov, produktov alebo služieb, a ozeleňovaní ich obchodnej prevádzky.

Prvá schéma malých grantov SGS 01 financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu bude zameraná na rozvoj start-upov v dvoch hlavných oblastiach programu. Začínajúce podniky sa môžu uchádzať napr. o investície do technológií, strojov, vybavenia, zariadení a rozvoja firmy.

Ďalšie dve schémy malých grantov budú vyhlásené v rámci vzdelávacieho komponentu: Vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých. Schéma  SGS 02 bude financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu a podporí projekty inštitucionálnej spolupráce. Schéma SGS 03 bude financovaná z Finančného mechanizmu EHP a podporí projekty medzinárodnej mobility. Obe tieto schémy by mali zohľadňovať hlavné oblasti podpory programu.

Mladí podnikatelia a ženy podnikateľky budú priorizovanými skupinami pri hodnotení projektov.

Hlavné oblasti podpory:

1) Zelené inovácie v priemysle

Táto časť sa zameria najmä na: obehovú ekonomiku, zelené IKT, (nové) inovatívne produkty, technológie, služby, ktoré znížia enviromentálnu záťaž vďaka nižšej spotrebe surovín/energie a nižším emisiám pri výrobe, inteligentnú spoločnosť, obnoviteľnú energiu, nové inteligentné stavebné technológie/riešenia a inovácie v doprave. 

2) Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Podporené budú oblasti ako napríklad: telemedicína, biotechnológia, robotika a automatizované technológie, vývoj produktov a inovácií, ktoré pomáhajú ľudom s rôznym postihnutím, produkty pre monitoring životných funkcií vhodné na domáce použitie, systémy pre lekársku starostlivosť chronicky chorých osôb používané v domácnostiach, technológie pre inteligentné domy, inteligentné textílie alebo systémy IKT a pod. 

 

Výzva BIN 01 / financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu / očakávaný výsledok: zvýšená konkurencieschopnosť SR podnikov 

Finančná alokácia Zdroj financovania Min-max grant Spolufinancovanie
11 578 235 € NFM 200 000 – 2 mil. € 25 – 75 %
Otvorenie výzvy Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Schéma pomoci
5 mesiacov MSP a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom, založené v SR. Min. 3 fiškálne roky pred uzávierkou výzvy Právnická osoba založená v Nórsku alebo v SR, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra

Štátna pomoc

(čl.14 - Zelené inovácie v priemysle

čl.25 -Verejnoprospešné technológie)

Priorizované projekty: s donorským projektovým s partnerom/ partnermi z Nórska 

 Výzva BIN 02 / financovaná z Finančného mechanizmu EHP / očakávaný výsledok: zvýšená konkurencieschopnosť SR podnikov 

Finančná alokácia Zdroj financovania Min-max grant Spolufinancovanie
5 415 883 € FM EHP 200 000 – 2 mil. € 25 – 75 %
Otvorenie výzvy Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Schéma pomoci
5 mesiacov MSP a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom, založené v SR. Min. 3 fiškálne roky pred uzávierkou výzvy Právnická osoba založená v donorských štátoch alebo v SR alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra

Štátna pomoc

(čl.14 - Zelené inovácie v priemysle

 čl.25 -Verejnoprospešné technológie)

Priorizované projekty: s partnerom/ partnermi z donorských krajín EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko)

Schéma malých grantov SGS 01 na podporu start-upov /financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu /očakávaný výsledok: zvýšená konkurencieschopnosť SR podnikov

Finančná alokácia Zdroj financovania Min-max grant Spolufinancovanie
1 058 824 € NFM 100 000 - 200 000 € do 10 %
Otvorenie výzvy Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Schéma pomoci
3 mesiace MSP založené v SR, zriadené min. 1 fiškálny rok a max 5 rokov pred uzávierkou výzvy Právnická osoba založená v Nórsku alebo v SR alebo medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra  Pomoc de minimis

Priorizované projekty: s donorským projektovým partnerom/ partnermi z Nórska.

 

Dve schémy malých grantov pre vzdelávací komponent: Vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých 

 SGS 02 / Projekty inštitucionálnej spolupráce / Podmienka - realizácia projektu s partnerom z Nórska 

Finančná alokácia Min-max grant Spolufinancovanie
2 470 588 € 5 000 € / 200 000 € do 100%
Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Prioritná cieľová skupina
VŠ a SŠ

-VŠ a SŠ na Slovensku alebo v Nórsku

- Súkromné podniky založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v Nórsku

mladí podnikatelia + ženy podnikateľky

 

SGS 03 / Projekty medzinárodnej mobility / Podmienka - realizácia projektu s partnerom z donorských krajín (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko)

Finančná alokácia Min-max grant Spolufinancovanie
1 058 824 € 5 000 € / 200 000 € do 100%
Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Prioritná cieľová skupina:
VŠ a SŠ

- VŠ, SŠ na Slovensku, Islande, Lichtenštajnsku alebo Nórsku

- Súkromné podniky založené ako právnické osoby na   Slovensku alebo v donorských štátoch

- Inštitúcie odborného vzdelávania vo Švajčiarsku, ktoré majú špecifickú dohodu s Lichtenštajnskom  

mladí podnikatelia + ženy podnikateľky

 

VÝZVY z Fondu pre bilaterálne vzťahy

Posinenie bilaterálnych vzťahov prostredníctvom spolupráce a prenosu znalostí, skúseností a porozumenia medzi donorskými štátmi a SR. Vyhlásené budú dve výzvy na cestovný grant pre rozvoj biznisu a pre vzdelávací komponent.

Cestovný grant / Podporené budú návštevy a stretnutia medzi inštitúciami zo SR a z donorských štátov za účelom prípravy projektov z programových výziev.

Finančná alokácia na výzvu Alokácia na cestovný grant
30 000 € do 3 000 eur 
Oprávnení žiadatelia a partneri Oprávnené výdavky
Organizácie zo SR a z donorských štátov podľa výziev, do ktorých sa budú chcieť neskôr zapojiť Cestovné náklady a paušálna suma

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.