Gravicky prvok - pásik - EEA

Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív BIN BF04

Dátum zverejnenia: 15.2. 2023

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 15.2. 2023 Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív BIN BF04 podporenú z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Výzva je financovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu.

Cieľom Výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na rozvoj a posilnenie biznis partnerstiev medzi subjektmi z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (donorských štátov) a Slovenska. Ťažiskovými oblasťami podpory sú

  • Zelené inovácie v priemysle a
  • Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Oprávnenými žiadateľmi sú akékoľvek verejné, súkromné subjekty, komerčné alebo nekomerčné, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v donorských štátoch. Žiadateľ musí mať projektového partnera z donorských štátov.

Výška finančného príspevku sa pohybuje v rozmedzí 1 000 - 10 000 €. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 70 000 EUR. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa sa v tejto výzve nevyžaduje.

 

Žiadosti o príspevok sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant a budú hodnotené v poradí, v akom boli doručené (princíp FIFO).

Termín podania žiadosti je do 30.6. 2024. Realizácia iniciatívy nesmie trvať dlhšie ako 6 mesiacov a má byť ukončená do 31. 12. 2024.

 

VÝZVA

 

PRÍLOHY VÝZVY

 

PRÍRUČKA PRE BILATERÁLNY FOND

Príručka pre bilaterálny fond - Prílohy

<<tu>>

 

BILATERAL GUIDELINE (Usmernenie k bilaterálnym vzťahom)

<<tu>>

 

SCHÉMA POMOCI

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

VZOR PONUKY A ZMLUVY

 

 

 

 

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.