Gravicky prvok - pásik - EEA

Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03)

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov v rámci biznisovej častiprogramu a posilňovanie biznisových partnerstiev medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska. Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované osobne aj online.

Výška finančného príspevku:
  • max. 3000 eur v prípade Opatrenia A – Vyhľadávanie projektového partnera
  • od 1000 eur do 10 000 eur v prípade Opatrenia B - Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu

Termín podania žiadostí:

  • v prípade Opatrenia A – Vyhľadávanie projektového partnera - najneskôr 30 dní pred uzatvorením výziev BIN 01 a/alebo BIN 02 alebo do vyčerpania celkovej alokácie 
  • v prípade Opatrenia B - Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu - do 31.12.2022 alebo do vyčerpania celkovej alokácie

! Správca programu oznamuje ukončenie možnosti podať žiadosti do Opatrenia A - Vyhľadávanie projektového partnera, v súlade s dátumom uzávierky a podmienkami príslušnej výzvy. Všetky žiadosti predložené do Opatrenia A budú zamietnuté. Žiadatelia môžu podávať žiadosti o príspevok iba do Opatrenia B - Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu.

Celková výška alokácie na Výzvu je 70 000 eur.

Žiadosti o príspevok sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.    

 

Redakčná oprava č. 1 (Výzva BIN BF03)

S cieľom odstránenia technických chýb bol redakčnou opravou č. 1 upravený nasledovný dokument:

Dokument

 Jazyková verzia 

Technická chyba 

Pôvodné znenie

Oprava

Výzva BIN BF03

SK

 úprava textu,

 časť 7. Štátna pomoc

 Poskytnutie pomoci v rámci tejto Výzvy sa udeľuje ako pomoc de minimis v   rámci Schémy pomoci de minimis na podporu bilaterálnych vzťahov v oblasti   rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 1 (DM-2/2020) (ďalej len ako   „schéma“).

 Poskytnutie pomoci v rámci tejto Výzvy sa udeľuje ako pomoc de minimis v   rámci Schémy pomoci de minimis na podporu rozvoja bilaterálnych vzťahov v   oblasti podnikania a vzdelávania v znení dodatku č. 1 (DM-2/2020) (ďalej len   ako „schéma“).

Call BIN BF03

 

AJ

 úprava textu,

 časť 7. State Aid

 The provision of support under this Call is awarded as de minimis aid under the   De minimis aid scheme for supporting bilateral relations in the area of business    development and innovation, as amended by Addendum No. 1 (DM-2/2020)   (hereinafter referred to as “the Scheme”).

 The provision of support under this Call is awarded as de minimis aid under   the De minimis aid scheme for supporting the development of bilateral   relations in the area of business and education, as amended by Addendum   No. 1 (DM-2/2020) (hereinafter referred to as “the Scheme”).

 úprava prekladu,

 časť 4. Eligible   Expenditures

 Except for expenditures listed in Articles 8.7 of the Regulations, all types of   expenditures can be eligible provided that they meet the conditions listed   in this Call and are connected to the activities listed in the Article 2. of this Call   and in Article 8.2 of the Regulations.

 Except for expenditures listed in Article 8.7 of the Regulations, all types of   expenditures can be eligible provided that they meet the conditions listed in   this Call and are connected to the activities listed in the Article 2. of this Call   and in Article 8.2 of the Regulations. 

 

VÝZVA

PRÍLOHY K VÝZVE

 

PRÍRUČKA PRE BILATERÁLNY FOND vrátane príloh

 

SCHÉMA POMOCI

 

 

Zmluva o príspevku / Ponuka na poskytnutie príspevku 

 

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.