Gravicky prvok - pásik - EEA

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 02)

Rozhodnutia o žiadostiach o projekt

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP vydala dňa 1.4.2022 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 02) financovanú z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. V rámci výzvy bolo prijatých 34 žiadostí o projekt, z toho bolo schválených 6 žiadostí v celkovej výške 3 414 862,21 € . Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 415 882 EUR.

 

Výzva BIN 02

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN02) financovanú z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov, podporia napríklad rast zamestnanosti, zníženie emisií CO2  a produkcie odpadov, využitie nových materiálov, inteligentných stavebných riešení a podobne. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené napríklad zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a ľuďom s rôznym postihnutím, ako sú systémy na monitoring životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie, domy a podobne.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 415 882 eur.

Dátum zverejnenia výzvy: 30.7.2021. Dátum uzatvorenia výzvy: 4.10.2021.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.    

 

Tu nájdete často kladené otázky / FAQ: 

 

Redakčná oprava č. 1 (Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0))

S cieľom odstránenia technickej chyby bol redakčnou opravou č. 1 upravený dokument Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0) 

Dokument            

 Jazyková verzia  

 Technická chyba      

 Pôvodné znenie                                                            

Oprava                                                                     

Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0)   SK  str.9, Poznámka V rámci administratívnej kontroly sa bude overovať aj zápis žiadateľa a jeho prípadných partnerov v Registri partnerov verejného sektora. Osobná pôsobnosť zákona sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby pokiaľ spĺňajú definičné kritériá partnera 10 verejného sektora a prijímajú plnenia od štátu nad zákonom určený limit. Ak ide o právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky, do registra sa zapisuje zahraničná právnická osoba (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a nemôže byť partnerom verejného sektora).

Správca programu upozorňuje, že žiadateľ a partner musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred podpísaním Projektovej zmluvy. Podmienka sa nevzťahuje na tie právnické osoby, ktoré by ani po nadobudnutí účinnosti Projektovej zmluvy neboli partnermi verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

str.128, Riadok tabuľky: Výdavky na nové alebo použité vybavenie

       Oprávnené22

 

      Oprávnené30

 

 

 

 VÝZVA

PRÍLOHY K VÝZVE

 

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA

 

>>   PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA A PROJEKTOVÉHO PARTNERA 

 

SCHÉMY POMOCI

TEST PODNIKU V ŤAŽKOSTIACH (metodika/pokyny k vyplneniu/test)

VZOR - Projektová zmluva s prílohami

VZOR - Partnerská dohoda

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.