Gravicky prvok - pásik - EEA

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01)

Rozhodnutia o žiadostiach o projekt

Výskumná agentúra, ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 22.12.2021 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01). V rámci Výzvy bolo prijatých 25 žiadostí v požadovanej výške grantov 20 364 783,85 €, z toho bolo schválených 13 žiadostí o projekt v celkovej výške 9 463 703,99 €.

Výzva BIN 01

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN 01) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov, podporia napríklad rast zamestnanosti, zníženie emisií CO2  a produkcie odpadov, využitie nových materiálov, inteligentných stavebných riešení a podobne. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené napríklad zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a ľuďom s rôznym postihnutím, ako sú systémy na monitoring životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie, domy a podobne.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11 578 235 eur.

Dátum zverejnenia výzvy: 17.6.2021. Dátum uzatvorenia výzvy: 17.9.2021.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.    

 

Tu nájdete často kladené otázky/FAQ

 

Redakčná oprava č.1 

Dňa 29.6.2021 zaregistrovala Európska komisia Schému štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 1 a eviduje ju pod číslom: SA.63743. Na základe nariadenia Protimonopolného úradu SR je potrebné používať pridelené evidenčné číslo zo strany Komisie. Vzhľadom na to, že k oznámeniu PMÚ SR došlo po zverejnení výzvy BIN 01, pristupuje Správca programu k redakčnej oprave č.1 týmto vzniknutej technickej chyby výzvy BIN 01 a všetkých jej príloh a súvisiacich dokumentov, kde sa pôvodné označenie Schéma štátnej pomoci SA.61867 nahrádza textom Schéma štátnej pomoci v znení dodatku č.1 SA.63743 a Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č.1 SA.61867 sa nahrádza textom v znení Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č.1 SA.63743.  

Redakčná oprava č.2

S cieľom odstránenia technických chýb boli redakčnou opravou č. 2 upravené nasledovné dokumenty: 

 Dokument  Jazyková  verzia  Technická chyba   Pôvodné znenie  Oprava
 Výzva BIN01  SK  Poznámka pod čiarou  Oprávnený partner4   Oprávnený partner7 
 Call BIN 01  AJ  Poznámka pod čiarou  Eligible partner4   Eligible partner7 

 Poznámka pod čiarou   č. 20

 Less developed regions in SR where GDP per capita is less than 75% of the EU average (NUTS 2 regions)   Less developed regions are those in which GDP per capita is less   than 75% of the EU average (NUTS 2 regions), i.eallregions of   Slovakia, withtheexception of the Bratislava region.
 úprava prekladu:   časť6. Partnership There can be no business relationship between the applicant and the partner within this call.  Therecannotbe just a business relationshipbetweentheapplicant and the partner withinthiscall.
 Príloha č.2   Výberové   kritériá  SK  úprava   prekladu: kritérium 4.1  Projekt je prínosom z hľadiska budovania   a posilnenia podnikateľského prostredia s dôrazom   na prostredie začínajúcich podnikov vo vybranej   oblasti podpory   Projekt je prínosom z hľadiska budovania a posilnenia   podnikateľského prostredia vo vybranej oblasti podpory 

 

Zmena podmienok Výzvy BIN 01 - oprava č.3

Správca programu pristúpil k zmene podmienok výzvy BIN 01 úpravou výberových kritérií (Príloha č. 2_Výberové kritériá BIN 01) s cieľom zefektívnenia výberového procesu pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa a jeho partnerov. V súvislosti s touto zmenou boli urobené aj niektoré technické zmeny v ďalších dokumentoch, ktoré však nemajú charakter zmeny podmienok výzvy. Zoznam zmien je uvedený v tabuľke:  

Dokument

 Miesto zmeny

 Pôvodné znenie

 Oprava

Výzva BIN 01

kapitola 10

Štátna pomoc

str. 14/17

Na základe informácií uvedených v projektovej žiadosti a jej prílohách, Správca programu posúdi, či poskytnutie podpory partnerovi, resp. partnerom je poskytovanie štátnej a/alebo de minimis pomoci alebo nie, a či spĺňa podmienky stanovené vyššie v schéme štátnej pomoci a/alebo v schéme pomoci de minimis

Na základe informácií uvedených v projektovej žiadosti a jej prílohách, Správca programu posúdi, či poskytnutie podpory je poskytnutím štátnej pomoci a/alebo de minimis pomoci a či poskytnutie pomoci spĺňa podmienky stanovené vo vyššie spomenutej schéme štátnej pomoci a/alebo v schéme pomoci de minimis

Príloha č. 2

Výberové

kritéria

BIN 01

Kritériá

administratívnej

zhody

str. 2/9

Nové kritérium č. 4.: Vyplnil žiadateľ dva povinné a minimálne dva voliteľné indikátory z čl. 2 Výzvy?

Pôvodné kritérium č. 4 má číslo 5.

Kritériá

oprávnenosti

str. 2/9

Kritériá oprávnenosti  č. 1 - č. 14, poznámky pod čiarou č. 6 - 10

V platnosti ostávajú iba kritériá č. 1 a č. 2, ostatné kritériá oprávnenosti  č. 3 - č. 14 sú odstránené.

Odstránené sú poznámky pod čiarou č. 6 - 10

Text, str. 4/9

Iba žiadosti spĺňajúce všetky kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti sa budú hodnotiť z hľadiska kritérií obsahu.

Žiadosti o projekt, ktoré nenaplnia kritérium administratívnej zhody č. 1, č. 2 a č. 5 budú zamietnuté bez možnosti doplnenia dokumentov, informácií alebo odstránenia nedostatkov žiadosti. 

str. 5/9

Zmena nadpisu: 3. OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ

str. 7/9

poznámka pod čiarou č. 11: Geografické umiestnenie realizácie projektu je v menej rozvinutých regiónoch v SR, v ktorých je HDP na hlavu nižší ako 75% priemeru EÚ (región NUTS 2)

poznámka pod čiarou č. 11: Geografické umiestnenie realizácie projektu je v menej rozvinutých regiónoch v SR, v ktorých je HDP na hlavu nižší ako 75% priemeru EÚ (región NUTS 2), t.j. všetky kraje Slovenska, okrem Bratislavského kraja

Príručka

pre žiadateľa

BIN 01

str. 1

Verzia 1.0, Jún 2021

Verzia 2.0, Júl 2021

str. 20

Správca programu má na overovanie a posudzovanie projektu vyhradený čas približne 8 až 9 mesiacov od uzavretia výzvy, preto je potrebné tento fakt zohľadniť pri plánovaní začiatku a konca implementácie projektu

Správca programu má na overovanie a posudzovanie projektu vyhradený čas približne 6 až 8 mesiacov od uzavretia výzvy, preto je potrebné tento fakt zohľadniť pri plánovaní začiatku a konca implementácie projektu

str. 25

Na záver sekcie žiadateľ vymenuje zoznam konzultantov (LIST OF CONSULTANTS), interných aj externých, ktorí boli zapojení do prípravy žiadosti o projekt.

Na záver sekcie žiadateľ vymenuje zoznam konzultantov (LIST OF CONSULTANTS), interných aj externých, t.j. všetky osoby, ktoré boli zapojené do prípravy žiadosti o projekt. 

str. 57

Implementácia projektu nesmie presiahnuť termín 30.4.2024, maximálne však 30 mesiacov.

Implementácia projektu nesmie presiahnuť termín 30.4.2024, maximálne však 24 mesiacov.

str. 61

podnikateľské subjekty: mikro a malé podniky, stredné podniky a veľké podniky (Micro or Small Enterprise, Medium Enterprise, Large Enterprise). Na týchto partnerov sa vzťahuje schéma štátnej pomoci a/alebo de minimis rovnako ako na žiadateľa.

podniky, ktoré v rámci projektu budú vykonávajú hospodársku činnosť  bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania.

Poznámka pod čiarou č. 13: Viac informácií o štátnej pomoci na http://www.statnapomoc.sk/

str. 90

• kontroly splnenia kritérií administratívnej zhody,

• posúdenia splnenia kritérií oprávnenosti žiadateľa a partnera,

• posúdenia splnenia kritérií oprávnenosti ŽoP.

• kontroly splnenia kritérií administratívnej zhody,

• posúdenia splnenia kritérií oprávnenosti 

str. 90-91

Ak žiadosť o projekt vrátane jej príloh nespĺňa niektoré z kritérií administratívnej zhody a oprávnenosti, alebo obsahuje nedostatky, ktoré sú odstrániteľné, Správca programu zašle žiadateľovi žiadosť o doplnenie chýbajúcich dokumentov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. Lehota na poskytnutie dodatočných informácií je štandardne stanovená na päť (5) pracovných dní. Správca programu je oprávnený túto lehotu predĺžiť na základe žiadosti žiadateľa, ak o jej predĺženie žiadateľ požiadal najneskôr v posledný deň uplynutia stanovenej lehoty. Správca programu môže túto lehotu predĺžiť najviac o päť (5) pracovných dní. Lehoty sa počítajú odo dňa nasledujúceho po odoslaní správy kontaktnej osobe žiadateľa.

Po predložení žiadosti o projekt môže Správca programu v ktorejkoľvek fáze hodnotenia zaslať žiadateľovi žiadosť o doplnenie chýbajúcich dokumentov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. Lehota na poskytnutie dodatočných informácií je štandardne stanovená na päť (5) pracovných dní. Správca programu je oprávnený túto lehotu predĺžiť na základe žiadosti žiadateľa, ak o jej predĺženie žiadateľ požiadal najneskôr v posledný deň uplynutia stanovenej lehoty. Správca programu môže túto lehotu predĺžiť najviac o päť (5) pracovných dní. Lehoty sa počítajú odo dňa nasledujúceho po odoslaní správy kontaktnej osobe žiadateľa.

str. 92

V prípade, ak v jednej z hlavných programových oblastí nebude využitá disponibilná výška finančných prostriedkov a v rámci druhej programovej oblasti bude disponibilná výška finančných prostriedkov nedostatočná, je Správca programu oprávnený na základe odporúčania výberovej komisie presunúť finančné prostriedky do programovej oblasti s nedostatočnou disponibilnou výškou. Výberová komisia je taktiež oprávnená navrhnúť presun finančných prostriedkov z jednej oblasti do oblasti druhej, ak by v rámci predložených žiadostí mali byť podporené kvalitatívne slabšie projekty v jednej z programových oblastí na úkor kvalitatívne silnejších projektov v druhej programovej oblasti.

V prípade, ak v jednej z hlavných programových oblastí nebude využitá disponibilná suma finančných prostriedkov a v rámci druhej programovej oblasti bude disponibilná suma finančných prostriedkov nedostatočná, Správca programu sa bude usilovať na základe odporúčania výberovej komisie presunúť finančné prostriedky do programovej oblasti s nedostatočnou disponibilnou výškou. Výberová komisia môže navrhnúť presun finančných prostriedkov z jednej oblasti do oblasti druhej, ak by v rámci predložených žiadostí mali byť podporené kvalitatívne slabšie projekty v jednej z programových oblastí na úkor kvalitatívne silnejších projektov v druhej programovej oblasti.

 

Redakčná oprava č. 4 (Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0))

S cieľom odstránenia technickej chyby bol redakčnou opravou č.4 upravený dokument Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0) 

Dokument            

 Jazyková verzia  

 Technická chyba      

 Pôvodné znenie                                                            

Oprava                                                                     

Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0)   SK  str.9, Poznámka V rámci administratívnej kontroly sa bude overovať aj zápis žiadateľa a jeho prípadných partnerov v Registri partnerov verejného sektora. Osobná pôsobnosť zákona sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby pokiaľ spĺňajú definičné kritériá partnera 10 verejného sektora a prijímajú plnenia od štátu nad zákonom určený limit. Ak ide o právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky, do registra sa zapisuje zahraničná právnická osoba (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a nemôže byť partnerom verejného sektora).

Správca programu upozorňuje, že žiadateľ a partner musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred podpísaním Projektovej zmluvy. Podmienka sa nevzťahuje na tie právnické osoby, ktoré by ani po nadobudnutí účinnosti Projektovej zmluvy neboli partnermi verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

str.126, Riadok tabuľky: Výdavky na nové alebo použité vybavenie

       Oprávnené22

 Oprávnené29

 

 VÝZVA

PRÍLOHY K VÝZVE

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA

 

>>   PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA A PROJEKTOVÉHO PARTNERA  

 

SCHÉMY POMOCI

TEST PODNIKU V ŤAŽKOSTIACH (metodika/pokyny k vyplneniu/test)

VZOR - Projektová zmluva s prílohami

VZOR - Partnerská dohoda

 

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.