Gravicky prvok - pásik - EEA

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01

Zoznam podporených projektov >TU<

Rozhodnutia o žiadostiach o projekt

Výskumná agentúra, ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 10.9.2021 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01. V rámci Výzvy bolo prijatých 31 žiadostí v požadovanej výške grantov 5 264 122,74 €, z toho bolo schválených 6 žiadostí o projekt v celkovej výške 968 103 €.

 

Výzva BIN SGS01

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlasuje Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01, financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy, so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi „Zelené inovácie v priemysle Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.“ Tieto oblasti predstavujú veľký potenciál potrieb, ktoré je možné naplniť vďaka novým prístupom a často netradičnou realizáciou nápadov v praxi. Start-upy môžu žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo ozeleňovanie svojich prevádzok.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 100 000 do 200 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 058 824 eur. 

Dátum zverejnenia výzvy: 29.6.2020. Dátum uzatvorenia výzvy: 23.10.2020. 

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.  

 

Redakčná oprava č.1 (Výzva BIN SGS01)

S cieľom odstránenia technickej chyby, ktorá vznikla pri preklade výzvy z anglického jazyka bol redakčnou opravou č.1 upravený dokument Výzva BIN SGS01.

V časti Oprávnení žiadatelia sa pôvodný text: „Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne jedno daňové obdobie, ale nie viac ako päť rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty.“

mení na: „Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne jeden fiškálny rok, ale nie viac ako päť rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty.“

 

Redakčná oprava č.2 (Príloha č. 9 Príručka pre žiadateľa BIN SGS01)

S cieľom odstránenia technickej chyby bol redakčnou opravou č. 2 upravený dokument Príloha č. 9 Príručka pre žiadateľa k Výzve BIN SGS01. V časti 10.2.2. Hospodárnosť rozpočtu sa položka:

Koordinátor projektu, finančný manažér a účtovník, manažér publicity 20 EUR/h
  2000 eur/mesiac

mení na:

Koordinátor projektu, finančný manažér a účtovník, manažér publicity 30 EUR/h
  2000 eur/mesiac

 

Redakčná oprava č.3 (Výzva BIN SGS01)

S cieľom odstránenia chyby bol redakčnou opravou č.3 upravený dokument Výzva BIN SGS01.

V časti 4. Oprávnené výdavky sa pôvodný text: „Investičné náklady nesmú prekročiť 50% celkových oprávnených nákladov projektu.

mení na: „Náklady na infraštruktúru (investičné opatrenia)nesmú prevýšiť 50% celkových oprávnených nákladov projektu.“                                                                                          

 

VÝZVA

PRÍLOHY K VÝZVE

 

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA A PROJEKTOVÉHO PARTNERA (Verzia 1)

<< PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA A PROJEKTOVÉHO PARTNERA >>

TEST PODNIKU V ŤAŽKOSTIACH (metodika/pokyny k vyplneniu/test)

VZOR - Projektová zmluva s prílohami

VZOR - Partnerská dohoda

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.