Gravicky prvok - pásik - EEA

Dátum

Kód výzvy

Názov

Zdroj financovania

Alokácia

Uzávierka

Stav

03.03.2020

BIN BF01 

Cestovný grant v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy

FM EHP/NFM 

30 000 €

31.12.2020 

Ukončená

 29.06.2020

BIN SGS01 

Schéma malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) 

NFM 

1 058 824 € 

23.10.2020 

Ukončená 

08.07.2020

-

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt  

- -

Priebežná

Otvorená

 

 

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje výzvu na Cestovné granty (BIN BF01), financovanú z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska. Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi, ktorými sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Realizované aktivity v rámci Cestovného grantu musia priamo nadväzovať na ciele a očakávané výsledky Programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP. 

V rámci výzvy je možné uchádzať sa o paušálny príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady na realizáciu bilaterálnych iniciatív s maximálnou výškou príspevku do 3000€. Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky v objeme 30 000€. 

Žiadosti o príspevok sa vypĺňajú v anglickom jazyku v systéme E-grant, ktorý je na našej stránke.

Dátum zverejnenia výzvy: 3.3.2020. Dátum uzavretia výzvy: 31.12.2020, alebo do vyčerpania alokácie určenej na výzvu.

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlasuje Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01, financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy, so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi „Zelené inovácie v priemysle Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.“ Tieto oblasti predstavujú veľký potenciál potrieb, ktoré je možné naplniť vďaka novým prístupom a často netradičnou realizáciou nápadov v praxi. Start-upy môžu žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo ozeleňovanie svojich prevádzok.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 100 000 do 200 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 058 824 eur. 

Dátum zverejnenia výzvy: 29.6.2020. Dátum uzatvorenia výzvy: 23.10.2020. 

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.  

 

Redakčná oprava č.1 (Výzva BIN SGS01)

S cieľom odstránenia technickej chyby, ktorá vznikla pri preklade výzvy z anglického jazyka bol redakčnou opravou č.1 upravený dokument Výzva BIN SGS01.

V časti Oprávnení žiadatelia sa pôvodný text: „Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne jedno daňové obdobie, ale nie viac ako päť rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty.“

mení na: „Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne jeden fiškálny rok, ale nie viac ako päť rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty.“

 

Redakčná oprava č.2 (Príloha č. 9 Príručka pre žiadateľa BIN SGS01)

S cieľom odstránenia technickej chyby bol redakčnou opravou č. 2 upravený dokument Príloha č. 9 Príručka pre žiadateľa k Výzve BIN SGS01. V časti 10.2.2. Hospodárnosť rozpočtu sa položka:

Koordinátor projektu, finančný manažér a účtovník, manažér publicity 20 EUR/h
  2000 eur/mesiac

mení na:

Koordinátor projektu, finančný manažér a účtovník, manažér publicity 30 EUR/h
  2000 eur/mesiac

                                                                                          

Výskumná agentúra, ako Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, vyhlásila dňa 8. júla, 2020 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt za účelom zostavenia databázy odborných hodnotiteľov. Prostredníctvom databázy bude zabezpečená transparentná, objektívna a kvalitná realizácia hodnotiaceho procesu za účasti nezávislých odborníkov predkladaných žiadostí o projekt. Databáza bude využívaná k procesu odborného hodnotenia pre naplnenie cieľa programu „Zvýšená tvorba hodnôt a udržateľný rast“, a to pre hodnotenie žiadostí o projekt k vyhlasovaným výzvam na predkladanie žiadostí o projekty.

Hodnotenie žiadostí o projekt bude honorované sumou max. 250,00 EUR/projekt. Príslušné náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa zašle uchádzač v elektronickej forme na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.