Gravicky prvok - pásik - EEA

Dátum

 Kód výzvy 

Názov

Zdroj

 financovania 

Alokácia

  Uzávierka  

Stav

03.03.2020 BIN BF 01  Cestovný grant v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy FM EHP/NFM  30 000 € 31.12.2020  Ukončená
 29.06.2020 BIN SGS 01  Schéma malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)  NFM  1 058 824 €  23.10.2020  Ukončená 
17.06.2021 BIN 01 Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania NFM  11 578 235 €  17.09.2021  Ukončená 

30.07.2021 

BIN 02 

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania 

FM EHP  5 415 882 €  04.10.2021 

Otvorená 

18.8.2021 BIN BF03 Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív FM EHP/NFM  70 000 €  31.12.2022  Otvorená
08.07.2020 - Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt   - - Priebežná Otvorená

 

 

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN01) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov, podporia napríklad rast zamestnanosti, zníženie emisií CO2  a produkcie odpadov, využitie nových materiálov, inteligentných stavebných riešení a podobne. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené napríklad zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a ľuďom s rôznym postihnutím, ako sú systémy na monitoring životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie, domy a podobne.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11 578 235 eur.

Dátum zverejnenia výzvy: 17.6.2021. Dátum uzatvorenia výzvy: 17.9.2021.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.    

Tu nájdete FAQ / Často kladené otátky.  

 

Redakčná oprava č.1 

Dňa 29.6.2021 zaregistrovala Európska komisia Schému štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 1 a eviduje ju pod číslom: SA.63743. Na základe nariadenia Protimonopolného úradu SR je potrebné používať pridelené evidenčné číslo zo strany Komisie. Vzhľadom na to, že k oznámeniu PMÚ SR došlo po zverejnení výzvy BIN 01, pristupuje Správca programu k redakčnej oprave č.1 týmto vzniknutej technickej chyby výzvy BIN 01 a všetkých jej príloh a súvisiacich dokumentov, kde sa pôvodné označenie Schéma štátnej pomoci SA.61867 nahrádza textom Schéma štátnej pomoci v znení dodatku č.1 SA.63743 a Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č.1 SA.61867 sa nahrádza textom v znení Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č.1 SA.63743.  

Redakčná oprava č.2

S cieľom odstránenia technických chýb boli redakčnou opravou č. 2 upravené nasledovné dokumenty: 

 Dokument  Jazyková  verzia  Technická chyba   Pôvodné znenie  Oprava
 Výzva BIN01  SK  Poznámka pod čiarou  Oprávnený partner4   Oprávnený partner7 
 Call BIN 01  AJ  Poznámka pod čiarou  Eligible partner4   Eligible partner7 

 Poznámka pod čiarou   č. 20

 Less developed regions in SR where GDP per capita is less than 75% of the EU average (NUTS 2 regions)   Less developed regions are those in which GDP per capita is less   than 75% of the EU average (NUTS 2 regions), i.eallregions of   Slovakia, withtheexception of the Bratislava region.
 úprava prekladu:   časť6. Partnership There can be no business relationship between the applicant and the partner within this call.  Therecannotbe just a business relationshipbetweentheapplicant and the partner withinthiscall.
 Príloha č.2   Výberové   kritériá  SK  úprava   prekladu: kritérium 4.1  Projekt je prínosom z hľadiska budovania   a posilnenia podnikateľského prostredia s dôrazom   na prostredie začínajúcich podnikov vo vybranej   oblasti podpory   Projekt je prínosom z hľadiska budovania a posilnenia   podnikateľského prostredia vo vybranej oblasti podpory 

 

Zmena podmienok Výzvy BIN 01 - oprava č.3

Správca programu pristúpil k zmene podmienok výzvy BIN 01 úpravou výberových kritérií (Príloha č. 2_Výberové kritériá BIN 01) s cieľom zefektívnenia výberového procesu pri posudzovaní oprávnenosti žiadateľa a jeho partnerov. V súvislosti s touto zmenou boli urobené aj niektoré technické zmeny v ďalších dokumentoch, ktoré však nemajú charakter zmeny podmienok výzvy. Zoznam zmien je uvedený v tabuľke:  

Dokument

 Miesto zmeny

 Pôvodné znenie

 Oprava

Výzva BIN 01

kapitola 10

Štátna pomoc

str. 14/17

Na základe informácií uvedených v projektovej žiadosti a jej prílohách, Správca programu posúdi, či poskytnutie podpory partnerovi, resp. partnerom je poskytovanie štátnej a/alebo de minimis pomoci alebo nie, a či spĺňa podmienky stanovené vyššie v schéme štátnej pomoci a/alebo v schéme pomoci de minimis

Na základe informácií uvedených v projektovej žiadosti a jej prílohách, Správca programu posúdi, či poskytnutie podpory je poskytnutím štátnej pomoci a/alebo de minimis pomoci a či poskytnutie pomoci spĺňa podmienky stanovené vo vyššie spomenutej schéme štátnej pomoci a/alebo v schéme pomoci de minimis

Príloha č. 2

Výberové

kritéria

BIN 01

Kritériá

administratívnej

zhody

str. 2/9

Nové kritérium č. 4.: Vyplnil žiadateľ dva povinné a minimálne dva voliteľné indikátory z čl. 2 Výzvy?

Pôvodné kritérium č. 4 má číslo 5.

Kritériá

oprávnenosti

str. 2/9

Kritériá oprávnenosti  č. 1 - č. 14, poznámky pod čiarou č. 6 - 10

V platnosti ostávajú iba kritériá č. 1 a č. 2, ostatné kritériá oprávnenosti  č. 3 - č. 14 sú odstránené.

Odstránené sú poznámky pod čiarou č. 6 - 10

Text, str. 4/9

Iba žiadosti spĺňajúce všetky kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti sa budú hodnotiť z hľadiska kritérií obsahu.

Žiadosti o projekt, ktoré nenaplnia kritérium administratívnej zhody č. 1, č. 2 a č. 5 budú zamietnuté bez možnosti doplnenia dokumentov, informácií alebo odstránenia nedostatkov žiadosti. 

str. 5/9

Zmena nadpisu: 3. OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ

str. 7/9

poznámka pod čiarou č. 11: Geografické umiestnenie realizácie projektu je v menej rozvinutých regiónoch v SR, v ktorých je HDP na hlavu nižší ako 75% priemeru EÚ (región NUTS 2)

poznámka pod čiarou č. 11: Geografické umiestnenie realizácie projektu je v menej rozvinutých regiónoch v SR, v ktorých je HDP na hlavu nižší ako 75% priemeru EÚ (región NUTS 2), t.j. všetky kraje Slovenska, okrem Bratislavského kraja

Príručka

pre žiadateľa

BIN 01

str. 1

Verzia 1.0, Jún 2021

Verzia 2.0, Júl 2021

str. 20

Správca programu má na overovanie a posudzovanie projektu vyhradený čas približne 8 až 9 mesiacov od uzavretia výzvy, preto je potrebné tento fakt zohľadniť pri plánovaní začiatku a konca implementácie projektu

Správca programu má na overovanie a posudzovanie projektu vyhradený čas približne 6 až 8 mesiacov od uzavretia výzvy, preto je potrebné tento fakt zohľadniť pri plánovaní začiatku a konca implementácie projektu

str. 25

Na záver sekcie žiadateľ vymenuje zoznam konzultantov (LIST OF CONSULTANTS), interných aj externých, ktorí boli zapojení do prípravy žiadosti o projekt.

Na záver sekcie žiadateľ vymenuje zoznam konzultantov (LIST OF CONSULTANTS), interných aj externých, t.j. všetky osoby, ktoré boli zapojené do prípravy žiadosti o projekt. 

str. 57

Implementácia projektu nesmie presiahnuť termín 30.4.2024, maximálne však 30 mesiacov.

Implementácia projektu nesmie presiahnuť termín 30.4.2024, maximálne však 24 mesiacov.

str. 61

podnikateľské subjekty: mikro a malé podniky, stredné podniky a veľké podniky (Micro or Small Enterprise, Medium Enterprise, Large Enterprise). Na týchto partnerov sa vzťahuje schéma štátnej pomoci a/alebo de minimis rovnako ako na žiadateľa.

podniky, ktoré v rámci projektu budú vykonávajú hospodársku činnosť  bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania.

Poznámka pod čiarou č. 13: Viac informácií o štátnej pomoci na http://www.statnapomoc.sk/

str. 90

• kontroly splnenia kritérií administratívnej zhody,

• posúdenia splnenia kritérií oprávnenosti žiadateľa a partnera,

• posúdenia splnenia kritérií oprávnenosti ŽoP.

• kontroly splnenia kritérií administratívnej zhody,

• posúdenia splnenia kritérií oprávnenosti 

str. 90-91

Ak žiadosť o projekt vrátane jej príloh nespĺňa niektoré z kritérií administratívnej zhody a oprávnenosti, alebo obsahuje nedostatky, ktoré sú odstrániteľné, Správca programu zašle žiadateľovi žiadosť o doplnenie chýbajúcich dokumentov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. Lehota na poskytnutie dodatočných informácií je štandardne stanovená na päť (5) pracovných dní. Správca programu je oprávnený túto lehotu predĺžiť na základe žiadosti žiadateľa, ak o jej predĺženie žiadateľ požiadal najneskôr v posledný deň uplynutia stanovenej lehoty. Správca programu môže túto lehotu predĺžiť najviac o päť (5) pracovných dní. Lehoty sa počítajú odo dňa nasledujúceho po odoslaní správy kontaktnej osobe žiadateľa.

Po predložení žiadosti o projekt môže Správca programu v ktorejkoľvek fáze hodnotenia zaslať žiadateľovi žiadosť o doplnenie chýbajúcich dokumentov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. Lehota na poskytnutie dodatočných informácií je štandardne stanovená na päť (5) pracovných dní. Správca programu je oprávnený túto lehotu predĺžiť na základe žiadosti žiadateľa, ak o jej predĺženie žiadateľ požiadal najneskôr v posledný deň uplynutia stanovenej lehoty. Správca programu môže túto lehotu predĺžiť najviac o päť (5) pracovných dní. Lehoty sa počítajú odo dňa nasledujúceho po odoslaní správy kontaktnej osobe žiadateľa.

str. 92

V prípade, ak v jednej z hlavných programových oblastí nebude využitá disponibilná výška finančných prostriedkov a v rámci druhej programovej oblasti bude disponibilná výška finančných prostriedkov nedostatočná, je Správca programu oprávnený na základe odporúčania výberovej komisie presunúť finančné prostriedky do programovej oblasti s nedostatočnou disponibilnou výškou. Výberová komisia je taktiež oprávnená navrhnúť presun finančných prostriedkov z jednej oblasti do oblasti druhej, ak by v rámci predložených žiadostí mali byť podporené kvalitatívne slabšie projekty v jednej z programových oblastí na úkor kvalitatívne silnejších projektov v druhej programovej oblasti.

V prípade, ak v jednej z hlavných programových oblastí nebude využitá disponibilná suma finančných prostriedkov a v rámci druhej programovej oblasti bude disponibilná suma finančných prostriedkov nedostatočná, Správca programu sa bude usilovať na základe odporúčania výberovej komisie presunúť finančné prostriedky do programovej oblasti s nedostatočnou disponibilnou výškou. Výberová komisia môže navrhnúť presun finančných prostriedkov z jednej oblasti do oblasti druhej, ak by v rámci predložených žiadostí mali byť podporené kvalitatívne slabšie projekty v jednej z programových oblastí na úkor kvalitatívne silnejších projektov v druhej programovej oblasti.

 

Redakčná oprava č. 4 (Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0))

S cieľom odstránenia technickej chyby bol redakčnou opravou č.4 upravený dokument Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0) 

Dokument            

 Jazyková verzia  

 Technická chyba      

 Pôvodné znenie                                                            

Oprava                                                                     

Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0)   SK  str.9, Poznámka V rámci administratívnej kontroly sa bude overovať aj zápis žiadateľa a jeho prípadných partnerov v Registri partnerov verejného sektora. Osobná pôsobnosť zákona sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby pokiaľ spĺňajú definičné kritériá partnera 10 verejného sektora a prijímajú plnenia od štátu nad zákonom určený limit. Ak ide o právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky, do registra sa zapisuje zahraničná právnická osoba (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a nemôže byť partnerom verejného sektora).

Správca programu upozorňuje, že žiadateľ a partner musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred podpísaním Projektovej zmluvy. Podmienka sa nevzťahuje na tie právnické osoby, ktoré by ani po nadobudnutí účinnosti Projektovej zmluvy neboli partnermi verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

str.126, Riadok tabuľky: Výdavky na nové alebo použité vybavenie

       Oprávnené22

 Oprávnené29

 

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN02) financovanú z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov, podporia napríklad rast zamestnanosti, zníženie emisií CO2  a produkcie odpadov, využitie nových materiálov, inteligentných stavebných riešení a podobne. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené napríklad zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a ľuďom s rôznym postihnutím, ako sú systémy na monitoring životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie, domy a podobne.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 415 882 eur.

Dátum zverejnenia výzvy: 30.7.2021. Dátum uzatvorenia výzvy: 4.10.2021.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.    

Tu nájdete FAQ / Často kladené otázky.

 

Redakčná oprava č. 1 (Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0))

S cieľom odstránenia technickej chyby bol redakčnou opravou č. 1 upravený dokument Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0) 

Dokument            

 Jazyková verzia  

 Technická chyba      

 Pôvodné znenie                                                            

Oprava                                                                     

Príručka pre žiadateľa (Verzia 1.0)   SK  str.9, Poznámka V rámci administratívnej kontroly sa bude overovať aj zápis žiadateľa a jeho prípadných partnerov v Registri partnerov verejného sektora. Osobná pôsobnosť zákona sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby pokiaľ spĺňajú definičné kritériá partnera 10 verejného sektora a prijímajú plnenia od štátu nad zákonom určený limit. Ak ide o právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky, do registra sa zapisuje zahraničná právnická osoba (organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a nemôže byť partnerom verejného sektora).

Správca programu upozorňuje, že žiadateľ a partner musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred podpísaním Projektovej zmluvy. Podmienka sa nevzťahuje na tie právnické osoby, ktoré by ani po nadobudnutí účinnosti Projektovej zmluvy neboli partnermi verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

str.128, Riadok tabuľky: Výdavky na nové alebo použité vybavenie

       Oprávnené22

 

      Oprávnené30

 

 

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na na podporu bilaterálnych iniciatív (BIN BF03), ktorá je podporená z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Cieľom výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na vyhľadávanie donorských projektových partnerov v rámci biznisovej častiprogramu a posilňovanie biznisových partnerstiev medzi subjektmi z donorských štátov (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) a zo Slovenska. Všetky iniciatívy v rámci tejto Výzvy môžu byť realizované osobne aj online.

Výška finančného príspevku:

max. 3000 eur v prípade Opatrenia A – Vyhľadávanie projektového partnera

od 1000 eur do 10 000 eur v prípade Opatrenia B - Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu

Termín podania žiadostí:

v prípade Opatrenia A – Vyhľadávanie projektového partnera - najneskôr 30 dní pred uzatvorením výziev BIN 01 a/alebo BIN 02 alebo do vyčerpania celkovej alokácie

v prípade Opatrenia B - Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu - do 31.12.2022 alebo do vyčerpania celkovej alokácie

Celková výška alokácie na Výzvu je 70 000 eur.

Žiadosti o príspevok sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.    

 

Redakčná oprava č. 1 (Výzva BIN BF03)

S cieľom odstránenia technických chýb bol redakčnou opravou č. 1 upravený nasledovný dokument:

Dokument

 Jazyková verzia 

Technická chyba 

Pôvodné znenie

Oprava

Výzva BIN BF03

SK

 úprava textu,

 časť 7. Štátna pomoc

 Poskytnutie pomoci v rámci tejto Výzvy sa udeľuje ako pomoc de minimis v   rámci Schémy pomoci de minimis na podporu bilaterálnych vzťahov v oblasti   rozvoja podnikania a inovácií v znení dodatku č. 1 (DM-2/2020) (ďalej len ako   „schéma“).

 Poskytnutie pomoci v rámci tejto Výzvy sa udeľuje ako pomoc de minimis v   rámci Schémy pomoci de minimis na podporu rozvoja bilaterálnych vzťahov v   oblasti podnikania a vzdelávania v znení dodatku č. 1 (DM-2/2020) (ďalej len   ako „schéma“).

Call BIN BF03

 

AJ

 úprava textu,

 časť 7. State Aid

 The provision of support under this Call is awarded as de minimis aid under the   De minimis aid scheme for supporting bilateral relations in the area of business    development and innovation, as amended by Addendum No. 1 (DM-2/2020)   (hereinafter referred to as “the Scheme”).

 The provision of support under this Call is awarded as de minimis aid under   the De minimis aid scheme for supporting the development of bilateral   relations in the area of business and education, as amended by Addendum   No. 1 (DM-2/2020) (hereinafter referred to as “the Scheme”).

 úprava prekladu,

 časť 4. Eligible   Expenditures

 Except for expenditures listed in Articles 8.7 of the Regulations, all types of   expenditures can be eligible provided that they meet the conditions listed   in this Call and are connected to the activities listed in the Article 2. of this Call   and in Article 8.2 of the Regulations.

 Except for expenditures listed in Article 8.7 of the Regulations, all types of   expenditures can be eligible provided that they meet the conditions listed in   this Call and are connected to the activities listed in the Article 2. of this Call   and in Article 8.2 of the Regulations. 

 

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje výzvu na Cestovné granty (BIN BF01), financovanú z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska. Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi, ktorými sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Realizované aktivity v rámci Cestovného grantu musia priamo nadväzovať na ciele a očakávané výsledky Programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP. 

V rámci výzvy je možné uchádzať sa o paušálny príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady na realizáciu bilaterálnych iniciatív s maximálnou výškou príspevku do 3000€. Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky v objeme 30 000€. 

Žiadosti o príspevok sa vypĺňajú v anglickom jazyku v systéme E-grant, ktorý je na našej stránke.

Dátum zverejnenia výzvy: 3.3.2020. Dátum uzavretia výzvy: 31.12.2020, alebo do vyčerpania alokácie určenej na výzvu.

Výsledky Výzvy 

Výskumná agentúra, ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 10.9.2021 Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci Výzvy schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01. V rámci Výzvy bolo prijatých 31 žiadostí v požadovanej výške grantov 5 264 122,74 €, z toho bolo schválených 6 žiadostí o projekt v celkovej výške 968 103 €.

Vyhlásená Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlasuje Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01, financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy, so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi „Zelené inovácie v priemysle Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.“ Tieto oblasti predstavujú veľký potenciál potrieb, ktoré je možné naplniť vďaka novým prístupom a často netradičnou realizáciou nápadov v praxi. Start-upy môžu žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo ozeleňovanie svojich prevádzok.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 100 000 do 200 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 058 824 eur. 

Dátum zverejnenia výzvy: 29.6.2020. Dátum uzatvorenia výzvy: 23.10.2020. 

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.  

 

Redakčná oprava č.1 (Výzva BIN SGS01)

S cieľom odstránenia technickej chyby, ktorá vznikla pri preklade výzvy z anglického jazyka bol redakčnou opravou č.1 upravený dokument Výzva BIN SGS01.

V časti Oprávnení žiadatelia sa pôvodný text: „Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne jedno daňové obdobie, ale nie viac ako päť rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty.“

mení na: „Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne jeden fiškálny rok, ale nie viac ako päť rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty.“

 

Redakčná oprava č.2 (Príloha č. 9 Príručka pre žiadateľa BIN SGS01)

S cieľom odstránenia technickej chyby bol redakčnou opravou č. 2 upravený dokument Príloha č. 9 Príručka pre žiadateľa k Výzve BIN SGS01. V časti 10.2.2. Hospodárnosť rozpočtu sa položka:

Koordinátor projektu, finančný manažér a účtovník, manažér publicity 20 EUR/h
  2000 eur/mesiac

mení na:

Koordinátor projektu, finančný manažér a účtovník, manažér publicity 30 EUR/h
  2000 eur/mesiac

 

Redakčná oprava č.3 (Výzva BIN SGS01)

S cieľom odstránenia chyby bol redakčnou opravou č.3 upravený dokument Výzva BIN SGS01.

V časti 4. Oprávnené výdavky sa pôvodný text: „Investičné náklady nesmú prekročiť 50% celkových oprávnených nákladov projektu.

mení na: „Náklady na infraštruktúru (investičné opatrenia)nesmú prevýšiť 50% celkových oprávnených nákladov projektu.“                                                                                          

Výskumná agentúra, ako Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, vyhlásila dňa 8. júla, 2020 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt za účelom zostavenia databázy odborných hodnotiteľov. Prostredníctvom databázy bude zabezpečená transparentná, objektívna a kvalitná realizácia hodnotiaceho procesu za účasti nezávislých odborníkov predkladaných žiadostí o projekt. Databáza bude využívaná k procesu odborného hodnotenia pre naplnenie cieľa programu „Zvýšená tvorba hodnôt a udržateľný rast“, a to pre hodnotenie žiadostí o projekt k vyhlasovaným výzvam na predkladanie žiadostí o projekty.

Hodnotenie žiadostí o projekt bude honorované sumou max. 250,00 EUR/projekt. Príslušné náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa zašle uchádzač v elektronickej forme na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.