Gravicky prvok - pásik - EEA

Informácie o výzvach

 

V rámci programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP je vyhlásených päť výziev. Dve veľké výzvy a tri schémy malých grantov.

 Všetky výzvy sú zamerané na dve hlavné oblasti:

1) Zelené inovácie v priemysle  

2) Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Dve veľké výzvy BIN 01 a BIN 02 sa líšia iba zdrojom financovania. Výzva BIN 01 (uzatvorená 17.9.2021) je financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu a Výzva BIN 02 (uzatvorená 4.10.2021) je financovaná z Finančného mechanizmu EHP. Žiadateľmi môžu byť iba MSP a veľké podniky, ktoré budú podporené vo vývoji, aplikácii a komercionalizácii inovačných zelených technológií, procesov, produktov alebo služieb, a ozeleňovaní ich obchodnej prevádzky.

Tri schémy malých grantov yhlasované postupne. Schéma malých grantov BIN SGS 01 (uzatvotrená 23.10.2020) je financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu a zameriava sa rozvoj start-upov v dvoch hlavných oblastiach programu. Začínajúce podniky sa mohli uchádzať napr. o investície do technológií, strojov, vybavenia, zariadení a rozvoja firmy.

Ďalšie dve budú vyhlásené v rámci vzdelávacieho komponentu "Vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých". Schéma BIN SGS 02 bude financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu a podporí projekty inštitucionálnej spolupráce. Schéma BIN SGS 03 bude financovaná z Finančného mechanizmu EHP a podporí projekty medzinárodnej mobility. Obe tieto schémy by mali zohľadňovať hlavné oblasti podpory programu.

Mladí podnikatelia a ženy podnikateľky sú priorizovanými skupinami pri hodnotení projektov.

Hlavné oblasti podpory:

1) Zelené inovácie v priemysle

Môžu byť podporené najmä oblasti ako: obehová ekonomika, zelené IKT, (nové) inovatívne produkty, technológie, služby, ktoré znížia enviromentálnu záťaž vďaka nižšej spotrebe surovín/energie a nižším emisiám pri výrobe, inteligentnú spoločnosť, obnoviteľnú energiu, nové inteligentné stavebné technológie/riešenia a inovácie v doprave. 

2) Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní

Môžu byť podporené najmä oblasti ako: telemedicína, biotechnológia, robotika a automatizované technológie, vývoj produktov a inovácií, ktoré pomáhajú ľudom s rôznym postihnutím, produkty pre monitoring životných funkcií vhodné na domáce použitie, systémy pre lekársku starostlivosť chronicky chorých osôb používané v domácnostiach, technológie pre inteligentné domy, inteligentné textílie alebo systémy IKT a pod. 

VÝZVY pre biznisovú časť  

BIN 01 - Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania / financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu / očakávaný výsledok: zvýšená konkurencieschopnosť SR podnikov (uzatvorená 17.9.2021) 

Finančná alokácia Zdroj financovania Min-max grant Spolufinancovanie
11 578 235 € NFM 200 000 – 2 mil. € 25 – 80 %
Otvorenie výzvy Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Schéma pomoci
5 mesiacov MSP a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom; založené v SR  minimálne 3 fiškálne roky pred uzávierkou výzvy Právnická osoba založená v Nórsku alebo v SR, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra

Schéma štátnej pomoci (čl.14 a čl. 25 GBER) a schéma pomoci DM 

Priorizované projekty: s donorským projektovým s partnerom/ partnermi z Nórska 

 

BIN 02 - Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania / financovaná z Finančného mechanizmu EHP / očakávaný výsledok: zvýšená konkurencieschopnosť SR podnikov (uzatvorená 4.10.2021)

Finančná alokácia Zdroj financovania Min-max grant Spolufinancovanie
5 415 883 € FM EHP 200 000 – 2 mil. € 25 – 80 %
Otvorenie výzvy Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Schéma pomoci
5 mesiacov MSP a veľké podniky s menej ako 25% verejným vlastníctvom; založené v SR minimálne 3 fiškálne roky pred uzávierkou výzvy Právnická osoba založená v donorských štátoch alebo v SR alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra

Schéma štátnej pomoci (čl. 14 a čl. 25 GBER) a schéma pomoci DM 

Priorizované projekty: s partnerom/ partnermi z donorských štátov EHP (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko)

 

BIN SGS 01 Schéma malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) /financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu /očakávaný výsledok: zvýšená konkurencieschopnosť SR podnikov (uzatvorená 23.10.2020)

Finančná alokácia Zdroj financovania Min-max grant Spolufinancovanie
1 058 824 € NFM 100 000 - 200 000 € do 10 %
Otvorenie výzvy Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Schéma pomoci
3 mesiace MSP založené v SR, zriadené minimálne 1 fiškálny rok a maximálne 5 rokov pred uzávierkou výzvy Právnická osoba založená v Nórsku alebo v SR alebo medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra  Schéma pomoci DM

Priorizované projekty: s donorským projektovým partnerom/ partnermi z Nórska.

 

VÝZVY v oblasti vzdelávania - vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých 

 BIN SGS 02 / Projekty inštitucionálnej spolupráce / Podmienka - realizácia projektu s partnerom z Nórska (uzatvorená 28.02.2022) 

Plánované vyhlásenie výzvy Finančná alokácia Min-max grant Spolufinancovanie
30 november 2021 2 470 588 € 10 000 € / 200 000 € do 100%
Plánované uzavretie výzvy Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Prioritná cieľová skupina
28 február 2022 VŠ a SŠ

VŠ a SŠ na Slovensku alebo v Nórsku

Súkromné podniky založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v Nórsku

mladí podnikatelia + ženy podnikateľky

 

BIN SGS 03 / Projekty medzinárodnej mobility / Podmienka - realizácia projektu s partnerom z donorských krajín (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) (uzatvorená 30.6.2022) 

Plánované vyhlásenie výzvy Finančná alokácia Min-max grant Spolufinancovanie
13 apríl 2022 1 058 824 € 5 000 € / 200 000 € do 100%
Plánované uzavretie výzvy Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Prioritná cieľová skupina:
30 jún 2022 VŠ a SŠ

VŠ, SŠ na Slovensku, Islande, Lichtenštajnsku alebo Nórsku

Súkromné podniky založené ako právnické osoby na  Slovensku alebo v donorských štátoch

Inštitúcie odborného vzdelávania vo Švajčiarsku, ktoré majú špecifickú dohodu s Lichtenštajnskom  

mladí podnikatelia + ženy podnikateľky

 

VÝZVY z Fondu pre bilaterálne vzťahy

Zámerom je posilnenie bilaterálnych vzťahov prostredníctvom spolupráce a prenosu znalostí, skúseností a porozumenia medzi donorskými štátmi a SR. Výzvy na cestovné granty a na podporu a rozvoj bilaterálnych iniciatív sú určené pre podnikateľov a pre vzdelávacie inštitúcie. Podporované sú osobné a online stretnutia, matchmakingy, B2B podujatia a pod. medzi subjektami zo SR a z donorských štátov, za účelom prípravy projektov z programových výziev a ďalšieho rozvoja projektových partnerstiev.

BIN BF04 - Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív na posilňovanie biznisových partnerstiev

Finančná alokácia na výzvu

Alokácia na iniciatívu

70 000 €

1 000 € - 10 000 € 

Oprávnení žiadatelia a partneri

Oprávnené výdavky

Verejné, súkromné subjekty, komerčné alebo nekomerčné, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v donorských štátoch. 

Výdavky uvedené v Článku 8.8.1 bod a) - c) Nariadení, s výnimkou výdavkov uvedených v článku 8.7 Nariadení („Vylúčené náklady“).

 

BIN BF03 - Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív / na vyhľadávanie donorských projektových partnerov a posilňovanie biznisových partnerstiev. (uzatvorená 31.12.2022)

Finančná alokácia na Výzvu

Opatrenie A a Opatrenie B

70 000€

Alokácia na Opatrenie A –

Vyhľadávanie projektového partnera

30 000

Alokácia na Opatrenie B –

Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu

40 000

Oprávnení žiadatelia a partneri

Výška príspevku

Výška príspevku

MSP a veľé podniky, ako aj subjekty verejné, súkromné, komerčné, nekomerčné, mimovládne organizácie zo SR alebo z donorských štátov 

do 3 000 €

1000 € - 10 000 €

 

BIN BF02 - Bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania / na vyhľadávanie donorských projektových partnerov a posilňovanie partnerstiev v oblasti vzdelávania.  (uzatvorená 31.12.2023) 

Finančná alokácia na Výzvu

Opatrenie A a Opatrenie B

50 000€

Alokácia na Opatrenie A –

Vyhľadávanie projektového partnera

20 000

Alokácia na Opatrenie B –

Bilaterálne iniciatívy malého rozsahu

30 000

Oprávnení žiadatelia a partneri

Výška príspevku

Výška príspevku

VŠ, SŠ na Slovensku, Islande, Lichtenštajnsku alebo Nórsku

MSP/veľké podniky založené ako právnické osoby na  Slovensku alebo v donorských štátoch

Inštitúcie odborného vzdelávania vo Švajčiarsku, ktoré majú špecifickú dohodu s Lichtenštajnskom 

do 3 000 €

do 10 000 €

 

BIN BF01 - Výzva na cestovný grant / na vyhľadávanie donorských projektových partnerov (uzatvorená 31.12.2020) 

Finančná alokácia na výzvu Alokácia na cestovný grant
30 000 € do 3 000 € 
Oprávnení žiadatelia a partneri Oprávnené výdavky
Organizácie zo SR a z donorských štátov podľa výziev, do ktorých sa budú chcieť neskôr zapojiť Cestovné náklady a paušálna suma

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.