Gravicky prvok - pásik - EEA

Vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých

Cieľom vzdelávacej časti programu je podpora vzájomnej spolupráce medzi inštitúciami stredného a vyššieho vzdelávania a MSP a podnikateľskými subjektami na Slovensku a v donorských krajinách (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko). Na stredoškolskej úrovni posilní program posilní spoluprácu stredoškolských vzdelávacích inštitúcií so súkromným sektorom a zvýši kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy poskytovanej na Slovensku. V oblasti vysokoškolského vzdelávania je dôležité zahrnutie odborníkov z neakademickej sféry do vyučovacieho procesu, užšie prepojenie medzi vysokoškolskými inštitúciami a súkromným sektorom, podpora kvalitného výskumu a kariérny rozvoj vo vyššom vzdelávaní.

V rámci programu je na vzdelávací komponent vyčlenených 3,5 mil. €, ktoré budú prerozdelené formou schémy malých grantov /Small Grant Scheme (SGS). Cieľovou skupinou sú jednotlivci, inštitúcie, študenti a učitelia stredných a vysokých škôl zapojení do medzinárodnej mobility a projektov inštitucionálnej spolupráce.

Nadväzovanie partnerstiev a príprava projektovej žiadosti s partnermi z donorských krajín bude podporená Výzvou na vzdelávací cestovný grant /Travel Grants for Educational component (BIN BF 02).

 

Výzvy v rámci vzdelávacieho komponentu

Výzva BIN SGS 02 - Projekty inštitucionálnej spolupráce 

Podpora  spolupráce medzi inštitúciami stredného a vyššieho vzdelávania a MSP a podnikateľskými subjektami. Oprávnení sú iba projektoví partneri zo Slovenska a z Nórska (Výzva je financovaná Nórskym finančným mechanizmom).

Príklady vzdelávacích aktivít:

  • rozvoj inovatívnych programov a integrácia nových technológií do vzdelávania a odbornej prípravy (nové modely výučby),
  • rozvoj strategických partnerstiev s MSP a posilňovanie spolupráce medzi organizáciami s cieľom uľahčiť výmenu poznatkov a podeliť sa o inovatívne riešenia pre nábor mladých ľudí na štúdium, prácu alebo podnikanie,
  • podpora kvalitného duálneho vzdelávania, stáže, učňovské a zamestnanecké systémy, jobshadowing,
  • zriadenie kurzov odbornej prípravy pre učiteľov a školiteľov, výmeny.
Finančná alokácia Min-max grant Spolufinancovanie
2 470 588 € 5 000 € / 200 000 € do 100%
Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Prioritná cieľová skupina
VŠ a SŠ

-VŠ a SŠ na Slovensku a v Nórsku

- Súkromné podniky založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v Nórsku

mladí podnikatelia + ženy podnikateľky

 Podmienka - realizácia projektu s partnerom z Nórska 

 

Výzva BIN SGS 03 - Projekty medzinárodnej mobility

Podpora mobility študentov, univerzitných učiteľov a podnikateľov v MSP a veľkých podnikoch. Projektoví partneri sú oprávnení zo Slovenska a z donorských krajín - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko (Výzva je financovaná z finančného mechanizmu krajín EHP).

Príklady vzdelávacích aktivít:

  • projekty mobility zahrňujúce aktivity učňovského vzdelávania v MSP a podnikoch odborného vzdelávania a prípravy,
  • mobilita študentov, doktorandov, učiteľov, školiteľov a administratívnych pracovníkov s cieľom ich profesionálneho rozvoja, výskumu a výmeny skúseností.
Finančná alokácia Min-max grant Spolufinancovanie
1 058 824 € 5 000 € / 200 000 € do 100%
Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Prioritná cieľová skupina:
VŠ a SŠ

- VŠ, SŠ na Slovensku, Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku

- Súkromné podniky založené ako právnické osoby na   Slovensku alebo v donorských štátoch

- Inštitúcie odborného vzdelávania vo Švajčiarsku, ktoré majú špecifickú dohodu s Lichtenštajnskom  

mladí podnikatelia + ženy podnikateľky

 Podmienka - realizácia projektu s partnerom z donorských krajín (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko)

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.