Gravicky prvok - pásik - EEA

Vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých

Vzdelávacia časť programu podporuje inštitucionálnu spoluprácu a medzinárodnú mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a v donorských štátoch. Cieľom je zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku, v rámci dvoch hlavných oblastí podpory: 1. Zelené inovácie v priemysle a 2. Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Celkovým zámerom programovej oblasti „Vzdelávanie, štipendiá, učňovská príprava a podnikanie mladých ľudí“ je zvýšiť ľudský kapitál a vedomostnú základňu na Slovensku.

V rámci programu je na vzdelávací komponent vyčlenených 3,5 mil. €, ktoré budú prerozdelené formou schémy malých grantov (Small Grant Scheme - SGS). Cieľovou skupinou sú jednotlivci, inštitúcie, študenti a učitelia stredných a vysokých škôl (vrátane mladých vedcov) zapojení do medzinárodnej mobility a projektov inštitucionálnej spolupráce.

Nadväzovanie projektových partnerstiev, príprava projektovej žiadosti s partnermi z donorských krajín a rozvoj takýchto partnerstiev, je podporený Výzvou pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania (BIN BF 02) z Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Pripravované výzvy v oblasti vzdelávania:

1. Výzva BIN SGS 02 - Projekty inštitucionálnej spolupráce 

Podpora  spolupráce medzi inštitúciami stredného a vyššieho vzdelávania a MSP a podnikateľskými subjektami. Oprávnení sú iba projektoví partneri zo Slovenska a z Nórska (Výzva je financovaná Nórskym finančným mechanizmom).

Príklady vzdelávacích aktivít:

  • integrácia nových technológií do vzdelávania a odbornej prípravy (nové modely výučby/odbornej prípravy) na všetkých úrovniach (napr. digitalizácia, kombinované vzdelávanie),
  • rozvoj strategických partnerstiev so súkromnými podnikmi,
  • posilnenie spolupráce medzi organizáciami s cieľom uľahčiť výmenu poznatkov a zdieľať inovatívne riešenia pri nábore mladých ľudí na štúdium, prácu alebo podnikanie (vrátane kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti),
  • zavedenie kurzov odbornej prípravy pre učiteľov a školiteľov, výmeny zamestnancov a sledovanie pracovných miest, a pod. 
Plánované vyhlásenie Finančná alokácia Min-max grant Spolufinancovanie
30.11.2021 2 470 588 € 5 000 € / 200 000 € do 100%
Plánovaná uzávierka Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Prioritná cieľová skupina
28.02.2022 VŠ a SŠ

-VŠ a SŠ na Slovensku a v Nórsku

- Súkromné podniky založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v Nórsku

mladí podnikatelia + ženy podnikateľky

 Podmienka - realizácia projektu s partnerom z Nórska

2. Výzva BIN SGS 03 - Projekty medzinárodnej mobility

Podpora mobility študentov, univerzitných učiteľov a podnikateľov v MSP a veľkých podnikoch. Projektoví partneri sú oprávnení zo Slovenska a z donorských krajín - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko (Výzva je financovaná z finančného mechanizmu krajín EHP).

Príklady vzdelávacích aktivít:

  • projekty mobility zahrňujúce aktivity učňovského vzdelávania v MSP a podnikoch odborného vzdelávania a prípravy,
  • mobilita študentov, doktorandov, učiteľov, školiteľov a administratívnych pracovníkov s cieľom ich profesionálneho rozvoja, výskumu a výmeny skúseností, a pod.
Plánované vyhlásenie Finančná alokácia Min-max grant Spolufinancovanie
13.04.2022 1 058 824 € 5 000 € / 200 000 € do 100%
Plánovaná uzávierka Oprávnení žiadatelia Oprávnení partneri Prioritná cieľová skupina:
30.06.2022 VŠ a SŠ

- VŠ, SŠ na Slovensku, Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku

- Súkromné podniky založené ako právnické osoby na   Slovensku alebo v donorských štátoch

- Inštitúcie odborného vzdelávania vo Švajčiarsku, ktoré majú špecifickú dohodu s Lichtenštajnskom  

mladí podnikatelia + ženy podnikateľky

 Podmienka - realizácia projektu s partnerom z donorských krajín (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko)

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.