Gravicky prvok - pásik - EEA

Fond pre bilaterálne vzťahy

V rámci Grantov EHP a Nórska 2014-2021 bol na priamu podporu bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny Fond pre bilaterálne vzťahy. Účelom Fondu pre bilaterálne vzťahy je finančná podpora inštitúcií v SR a v prispievateľských štátoch v iniciatívach, ktoré umožňujú vzájomnú výmenu skúseností a posilňovanie bilaterálnej spolupráce. To je jedným z dvoch hlavných cieľov Grantov EHP a Nórska.

Finančná alokácia Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci Programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP je 150 000 €. V rámci implementácie fondu sa predpokladajú otvorené výzvy pre žiadateľov, ako aj preddefinované iniciatívy s výrazným potenciálom pre posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi SR a prispievateľskými štátmi (Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom). Časť alokácie bude využitá aj správcom programu na dosahovanie cieľov a podporu bilaterálnej spolupráce. 

V rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy sa bude možné uchádzať o grant na aktivity, ktoré budú svojim charakterom prispievať k rozvoju bilaterálnej spolupráce (môže ísť napr. o semináre, workshopy, konferencie, študijné cesty, štúdie a zber dát, informačné aktivity a pod.).

Bližšie informácie k možnostiam získať finančnú podporu z Fondu pre bilaterálne vzťahy programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP budú priebežne zverejňované.

Informácie k Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci jednotlivých programov sú dostupné aj na webovej stránke Národného kontaktného bodu pre Granty EHP a Nórska (https://www.eeagrants.sk/programy/fond-pre-bilateralne-vztahy/).

_______________________________________________________________________________________________

BIN BF01 - Výzva na Cestovné granty bola vyhlásená 03.03.2020 s alokáciou 30 000 €. Výzva je zameraná na podporu krátkodobých iniciatív v partnerskej krajine, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Realizované aktivity musia priamo nadväzovať na ciele a očakávané výsledky Programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP. V rámci výzvy je možné uchádzať sa o paušálny príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady s maximálnou výškou príspevku do 3000 €. Dátum uzavretia výzvy: 31.12.2020, alebo do vyčerpania alokácie určenej na výzvu. 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.