Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov

Základné informácie

Nórsko, Island a Lichtenštajnsko ako nečlenské štáty EÚ poskytujú od roku 1994 prostredníctvom Grantov EHP a Nórska finančné príspevky tým krajinám EÚ, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. V programovom období 2014-2021 je týchto krajín 15. Na druhej strane je týmto prispievateľským štátom umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ. Hlavným cieľom Grantov EHP a Nórska je prispievať k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a k posilňovaniu spolupráce medzi prispievateľskými (donorskými) a prijímateľskými štátmi. Realizované projekty sú financované z dvoch mechanizmov - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa 15 %. Slovenská republika je prijímateľským štátom od roku 2004, kedy sa stala členom Európskej únie a tým aj súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru. Viac informácií nájdete na www.eeagrants.sk alebo www.eeagrants.org

Výskumná agentúra je správcom programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť tvorbu hodnôt a udržateľný rast v slovenskom podnikateľskom sektore. Financovaním iniciatív zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podnikov, predovšetkým malých a stredných, prispeje program k celkovému cieľu Grantov EHP a Nórska, a to k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov regiónov. Priorizovanou cieľovou skupinou budú mladí podnikatelia a ženy podnikateľky.

O programe

ROZVOJ OBCHODU, INOVÁCIÍ A MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

Hlavné oblasti podpory programu:

1. Zelené inovácie v priemysle
V tejto oblasti bude Program zameraný na obehové hospodárstvo, zelené IKT, nové inovatívne produkty / technológie / služby, ktoré znižujú environmentálnu stopu prostredníctvom zníženého využívania surovín / energie alebo nižších emisií vo výrobe, nových riešení, inteligentnej spoločnosti, čistej energie / obnoviteľnej energie, nových inteligentných technológií / riešení budov a inovácie v oblasti čistej dopravy.

2. Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní
V tejto oblasti Programu nie sú špecifikované témy podpory. Projekty môžu byť zamerané na oblasti, ako sú: telemedicína, biotechnológie, robotika a automatizované technológie, vývoj produktov a inovácie, ktoré pomôžu ľuďom s rôznym postihnutím, produkty na monitorovanie životných funkcií, ktoré môžu byť vhodné na použitie v domácnostiach, používané systémy v domácnostiach na lekársku starostlivosť o chronicky choré osoby, technológie inteligentných domov, inteligentné textilné tkaniny,IKT systémy, atď.


3. Vzdelávanie, štipendiá, učňovské vzdelávanie a podnikanie mladých
Vzdelávacia časť Programu má za cieľ posilniť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií na úrovni vyššieho a stredného vzdelávania so súkromným sektorom a zvýši5 kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku, a to najmä v oblastiach zameraných na inovácie v oblastiach „zelené inovácie v priemysle“ a „verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní“.

a) Medzinárodná mobilita
Zameranie projektov na úrovni vyššieho vzdelávania bude nasledovné; a) mobilita študentov na pracovné stáže, b) študijné a výskumné návštevy na partnerských VŠ a MSP / podnikoch, c) mobilita PhD. študentov za účelom výskumu na partnerských VŠ a MSP / podnikoch a d) mobilitu akademických a administratívnych pracovníkov s cieľom profesionálneho rozvoja a výmeny odborných znalostí a skúseností.
Projekty na stredoškolskej úrovni budú zamerané na nasledovné oblasti; a) projekty mobility v oblasti duálneho vzdelávania a b) mobilitu učiteľov, školiteľov a administratívnych pracovníkov s cieľom profesionálneho rozvoja.

b) Inštitucionálna spolupráca
Projekty na úrovni vyššieho vzdelávania budú zamerané na spoluprácu s MSP / podnikmi, medzi vzdelávacími inštitúciami, ako aj výskumnými inštitúciami.
Projekty na úrovni stredoškolského vzdelávania budú zamerané na rozvoj duálneho vzdelávania a/alebo preklenutie priepasti medzi systémom vzdelávania a potrebami trhu práce.

Bilaterálneho Fondu budú podporené projekty zamerané na výmenu skúseností, sieťovania, zdieľania know-how a technológií.

Alokácia na program:

Celková alokácia na program:            23,53 € mil.
EEA FM a NFM                                20,00 € mil.
ŠR SR                                                3,53 € mil.

Donorskí programoví partneri:

V súčasnosti prebieha schvaľovanie programovej dohody. Aktuálne informácie nájdete tu.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.