Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra (VA) pokračuje v novom trende otvorenej komunikácie a informovania potenciálnych žiadateľov o podporu výskumných projektov ešte pred vyhlásením konkrétnej výzvy. V krátkom čase bol zorganizovaný už druhý odborný okrúhly stôl. Tentokrát  išlo o stretnutie ku konceptu podpory teamingových výskumných centier z operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI). Dňa 21. februára 2018 na pôde Výskumnej agentúry rokovali predstavitelia sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako riadiaceho orgánu OPVaI a VA ako sprostredkovateľského orgánu so zástupcami subjektov, ktoré uspeli s projektami na prestížne teamingové centrá v rámci medzinárodného programu Horizont 2020. A práve tieto výskumné inštitúcie, ktoré uspeli v náročnej medzinárodnej súťaži, čo je súčasne dôkazom ich kvality, by mali dostať možnosť získať aj príspevok z OPVaI.

Podujatie otvoril generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) Rastislav Igliar. V úvode programu oboznámil generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko plénum so základnými princípmi a novými transparentnými postupmi v rámci pripravovaných výziev. Hosťom z akademického sektora boli prezentované najmä novinky v podobe domén inteligentnej špecializácie, zjednodušený výskumno-vývojový zámer, nové pravidlá pri posudzovaní žiadostí a komplementárne pravidlá. Nasledovala odborná diskusia s podnetnými návrhmi. Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o NFP, ktoré budú podporené zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja s celkovou plánovanou alokáciou vo výške 43  miliónov eur (zdroj EÚ), je plánované už na marec.

Podpora prestížnych teamingových výskumných centier je súčasne aj prioritou Európskej komisie (EK).  Výzvy na podporu teamingových výskumných centier z operačného programu Výskum a inovácie bude jedna pre Bratislavský kraj a jedna pre ostatné regióny Slovenska a budú vyhlásené za využitia nových kvalitatívnych podmienok a prísnejších a transparentnejších pravidiel. Predkladané projekty podporia komplementárnym spôsobom tzv. medzinárodné teamingové výskumné centrá v rámci „Teaming for Excellence“, nového nástroja EK  s cieľom prepojiť excelentné európske univerzity, výskumné organizácie a žiadateľov z členských krajín EÚ.

„Prioritou MŠVVaŠ SR a VA bude výrazne zrýchliť proces schválenia  žiadostí o NFP zameraných na podporu teamingových výskumných centier v zmysle záväzkov, ktoré MŠVVaŠ SR deklarovalo voči Európskej komisii. Aj preto VA ponúkla všetkým štyrom subjektom – potenciálnym žiadateľom týchto výziev - individuálne konzultácie pre každý projekt jednotlivo, aby sa predišlo možnej chybovosti a zakceleroval sa proces posudzovania projektov a ich následná implementácia.“ uviedol generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko.

Informácie a prezentácie z podujatia sú k dispozícii tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/podujatia-archiv/okuhly-stol/16-okruhly-stol-koncept-podpory-teamingovych-vyskumnych-centier-z-operacneho-programu-vyskum-a-inovacie.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Po úspešnom reštarte zasadnutí Rady Výskumnej agentúry v decembri 2017 Výskumná agentúra zorganizovala okrúhly stôl zameraný na prediskutovanie aktuálnych kľúčových otázok týkajúcich sa reštartu podpory výskumných projektov z prostriedkov operačného programu Výskum a inovácie. Cieľom bolo informovať zástupcov výskumných inštitúcií o nových opatreniach, ktoré Výskumná agentúra v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prijíma v tejto oblasti. Ide o prvé podujatie tohto typu, ktoré bude Výskumná agentúra organizovať pravidelne. Odbornej diskusie sa dňa 18.1.2018 na pôde Výskumnej agentúry zúčastnili významní predstavitelia vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a podnikateľov. Pod vedením generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry Stanislava Sipka a generálneho riaditeľa sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Rastislava Igliara sa pozvaní hostia spoločne venovali aktuálnym  témam, ako príprava nových dopytových výziev na podporu výskumných projektov z operačného programu Výskum a inovácie, nové prístupy a praktické aspekty podávania projektov, pričom súčasťou podujatia bola aj vzájomná otvorená diskusia.

IMG 0063Výskumná agentúra (VA) sa nachádza v záverečnej fáze prípravy nových pravidiel a procesov platných pre dopytové výzvy na predkladanie výskumných projektov, ktoré budú využívať princípy najlepšej medzinárodnej praxe a jednoznačne reflektovať požiadavky na zvýšenie transparentnosti a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na všetkých prijímateľov a predložené projekty. Všetky opatrenia, ktoré prijíma VA, vychádzajú z Akčného plánu zmysle opatrení „Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF“ prijatého uznesením vlády SR č. 449/2017 dňa 27. 9. 2017.  Diskusia zástupcov Výskumnej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborníkov z výskumných inštitúcií poskytla obraz o tom, aká je spätná väzba z praxe a čo na oboch stranách zlepšovať. Výstupy a spoločné závery z okrúhleho stola bude VA aplikovať do procesov súvisiacich s prípravou vyhlasovania nových výziev a následne do ich implementácie. Spoločným cieľom sú predovšetkým kvalitne pripravené výzvy, ich skoré vyhlasovanie a zintenzívnenie čerpania prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.   

Generálny riaditeľ VA oboznámil hostí aj so zámermi výziev, schválených v decembri 2017 Radou VA a tiež s plánom akcelerácie čerpania. „Verím, že dnešné stretnutie je základom novej otvorenej komunikácie medzi Výskumnou agentúrou a výskumnými inštitúciami. Agentúra bude vybrané informácie k výzvam priebežne zverejňovať. Sme otvorení akémukoľvek dobrému podnetu, návrhu k výzvam a práve pre tento účel sme zriadili samostatnú e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. “ uviedol generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko.

okr. stolV diskusii akcentovali najmä zjednodušovanie procesov pri predkladaní projektov a zníženie administratívnej záťaže. Predmetom diskusie boli aj postrehy z praxe, z oblasti verejného obstarávania, systému ITMS2014+, predkladania žiadostí o platbu a publicity.  Interakciou všetkých zainteresovaných strán sa podporí zjednodušovanie predkladania projektov, proces administrácie a v konečnom dôsledku aj implementácia projektov.

Aj v záujme Výskumnej agentúry s novým prístupom na báze transparentnosti je byť „user friendly“ a otvorene a efektívne komunikovať. 

Informácie z podujatia, jeho program a jednotlivé prezentácie sú k dispozícii tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/podujatia-archiv/okuhly-stol/15-okruhly-stol-so-zastupcami-vyskumnych-institucii.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.