Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 2 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia výzvy:      13.11. 2018

Dátum uzavretia výzvy:         do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                                otvorená

 

Viac info: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-06/

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 26. 10. 2018 nasledovné usmernenia:

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji (kód OPVaI.VA/DP/2018/2.1.1-05)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja (kód OPVaI.VA/DP/2018/1.1.3-05)

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji (kód OPVaI.VA/DP/2018/2.1.1-04)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa (kód OPVaI.VA/DP/2018/2.2.1-01)

Usmerneniami sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení predmetné výzvy spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok.

Usmernenia a zmeny z nich vyplývajúce sú účinné odo dňa 29. októbra 2018. Usmernenia budú zverejnené jednotlivo pri príslušných výzvach aj s vyznačenými zmenami a novými dokumentami v znení usmernení.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení žiadatelia o NFP, 

dňa 26.10. 2018 (piatok) organizujeme informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 (kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01).

Dovoľujeme si pozvať za Váš subjekt 1 zástupcu. Účasť je podmienená online prihlásením na webovom sídle Výskumnej agentúry, prosím, prihlasujte sa tu:  http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ziadatel/podujatia/25-informacny-seminar-pre-potencialnych-ziadatelov-o-nfp-k-vyzve-na-podporu-vyskumnych-medzinarodnych-projektov-schvalenych-v-programe-h2020

Seminár sa uskutoční v priestoroch Výskumnej agentúry (VA) na Sliačskej č. 1, 831 02  v Bratislave.

Kompletné informácie a podklady k predmetnej výzve, vyhlásenej dňa 08.10.2018, nájdete tu: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018112-01/

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie si dovoľuje informovať, že pre plánované výzvy na podporu výskumno-vývojových kapacít v rámci 5 domén  inteligentnej špecializácie je typ oprávnených žiadateľov (pôvodne pre štátne a verejné vysoké školy) rozšírený o 

- Slovenskú akadémiu vied a jej organizácie;

- právnické osoby VaV zriadené Ústrednými orgánmi štátnej správy.

 

Pre všetky typy oprávnených žiadateľov plánuje Výskumná agentúra okrúhly stôl, ktorý sa uskutoční v 43. týždni. Informáciu budeme aktualizovať na webovom sídle www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.