Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie dňa 26. marca 2018 zverejnilo na svojom webovom sídle dokument s názvom Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2018 .

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť komplexný prehľad základných informácií o výzvach, ktoré Výskumná agentúra plánuje vyhlásiť v najbližšom období.

Predmetný dokument je k dispozícii TU.

Procesy schvaľovania IHV na rok 2018 sprostredkovateľského orgánu Výskumná agentúra si môžete pozrieť TU.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dňa 16.3.2018 bol na webovom sídle OPVaI www.opvai.sk v rámci novej záložky pre dokumenty Výskumnej agentúry „Metodické dokumenty v gescii VA“ zverejnený dokument „Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OPVaI – MŠVVaŠ SR“ (HaVK), schválené Monitorovacím výborom OPVaI.

Dokument HaVK s prílohami č. 1 a č. 2 nájdete na www.opvai.sk tu: https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/ a v rámci webového sídla VA tu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/o-nas/dokumenty/category/76-hodnotiace-a-vyberove-kriteria-pre-projekty-vyskumu-a-vyvoja-operacneho-programu-vyskum-a-inovacie-msvvas-sr

 

Hodnotenie používateľov: 2 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Išlo už o tretie zasadnutie Rady Výskumnej agentúry od decembra 2017 pod vedením ministerky školstva ako predsedníčky Rady VA a za účasti nového vedenia Výskumnej agentúry (VA). Dňa 22. februára 2018 sa na pôde ministerstva školstva konalo celkovo v poradí 5. zasadnutie Rady VA. Okrem podpredsedu, ktorým je minister hospodárstva, sú členmi poprední odborníci z rezortu školstva a hospodárstva, predseda Slovenskej akadémie vied, zástupcovia univerzít a odborníci z  oblasti výskumu a hospodárskej praxe s dlhoročnými domácimi aj zahraničnými skúsenosťami. Práve účasť  významných odborníkov z verejného a súkromného sektora je garanciou kvalitných výstupov z odbornej diskusie.

Predmetom rokovania bolo viacero zásadných dokumentov, ktoré sú potrebné pre vyhlásenie nových dopytovo orientovaných výziev na podporu výskumných projektov z operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI). Členovia Rady VA diskutovali o pripravovaných zámeroch výziev na dopytovo-orientované projekty – konkrétne výziev zameraných na podporu prestížnych teamingových výskumných centier, o zámeroch vyzvaní národných projektov a indikatívnom harmonograme výziev na rok 2018. Na programe stretnutia  boli aj nové hodnotiace a výberové kritériá a  výzva na odborných hodnotiteľov pre výzvy na teamingové centrá, ktoré boli vypracované v súlade s novými princípmi s cieľom minimalizovať subjektívne prvky v hodnotení projektov a výrazne zvýšiť kvalitu hodnotiteľov. Zaznelo viacero prínosných pripomienok z praxe, ktoré Rada na zasadnutí akceptovala. Po odbornej diskusii boli všetky dokumenty odsúhlasené, čo je základným predpokladom pre ďalší schvaľovací proces dokumentov.

„Som rád, že členovia dospeli spoločne ku konsenzu a dokumenty schválili, je to dobrý odrazový mostík pre posun k vyhlasovaniu výziev, následnej implementácii a najmä k čerpaniu prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“, uviedol generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko.

Spoločným cieľom Európskej komisie, riadiaceho orgánu - MŠVVaŠ SR, VA, akademickej a podnikateľskej obce je čo najskoršie vyhlasovanie výziev. Schválenie uvedených dokumentov Radou VA bolo z hľadiska reštartu implementácie v rámci OPVaI nevyhnutným kľúčovým krokom.

Generálny riaditeľ Sekcie štrukturálnych fondov EÚ (MŠVVaŠ SR) Rastislav Igliar, ktorý viedol rokovanie, v závere ocenil profesionálny prístup členov Rady VA a avizoval, že ďalšie rokovanie Rady VA sa uskutoční v polovici marca 2018 a jeho predmetom bude najmä diskusia a schvaľovanie finálnych konsolidovaných zámerov výziev ďalších dopytovo orientovaných výziev tak, aby mohli byť samotné výzvy vyhlásené v čo najkratšom možnom termíne.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.