Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 10.02.2017 usmernenie č.3 pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02) a Výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmerneniach:

usmernenie č.3 k OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

usmernenie č.3 k OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvy s vyznačenými zmenami resp. doplneniami:

zmeny OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

zmeny OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02 

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 10.02.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra  ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie dňa 7.2.2017 aktualizovala (v súlade s § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vzor Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vrátane jej príloh. Všetky zmeny sú identifikované formou sledovania zmien priamo v Zmluve a v  jej prílohách.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  nadobúda účinnosť dňa 7.2.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Pre účely bezplatného poradenstva v oblasti pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov je pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov, prijímateľov a verejnosť v regiónoch Slovenska k dispozícii Integrovaná sieť informačno-poradenských centier, zriadených Centrálnym koordinačným orgánom.

K dispozícii sú centrá v Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji, ktoré poskytujú bezplatné poradenstvo jednak vo forme osobnej, telefonickej, ako aj e-mailovej komunikácie. Tu získate informácie o všetkých operačných programoch, vrátane operačného programu Výskum a inovácie podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Komplet informácie a kontakty na jednotlivé Informačno-poradenské centrá nájdete tu: 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/893-sk/kontakty/

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/informacno-poradenske-centra/index.html

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.