Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Výskumná agentúra vyhlási v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) druhú výzvu na podporu teamingových výskumných centier. Výzva bude určená pre Bratislavský kraj. Finančná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenená je 15 000 000 EUR.
     V rámci tejto výzvy bude môcť byť podporený taký žiadateľ, ktorého výskumná stratégia teamingového centra bola schválená Európskou komisiou vo výzve programu Horizont 2020. Cieľom výzvy v rámci OPVaI je podporiť zriadenie prestížneho výskumného centra.
     Výzva bude vyhlásená v rámci  špecifického cieľa OPVaI 2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave.
     Vyhlásená bude ako otvorená a budú v nej aplikované všetky nové postupy, pravidlá a opatrenia na zvýšenie transparentnosti pri prideľovaní podpory pre výskumné projekty z prostriedkov OPVaI.
     Každý úspešný projekt teamingového centra prešiel náročným medzinárodným hodnotením a jeho realizáciou sa vytvorí prestížne centrum excelentnosti európskeho významu, v rámci ktorého dôjde k prepájaniu renomovaných európskych univerzít a výskumných organizácií s výskumnými inštitúciami v menej výskumne výkonných členských štátov EÚ.
     Výzva s kompletnými podmienkami oprávnenosti a poskytnutia NFP bude zverejnená na webových sídlach www.vyskumnaagentura.sk a www.opvai.sk.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

V najbližších dňoch Výskumná agentúra vyhlási v rámci operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) výzvu na podporu teamingových výskumných centier. Finančná alokácia  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 28 000 000 EUR pre aktivity na území Slovenska (mimo Bratislavského kraja).
     Cieľom poskytnutia príspevku z OPVaI v rámci tejto výzvy je financovať vysoko kvalitné projekty na zriadenie teamingových centier. Uchádzať sa môžu len subjekty, ktorých výskumná stratégia bola v minulosti predmetom schvaľovania v rámci programu Európskej komisie Horizont 2020. Výzva je prepojená na špecifický cieľ OPVaI 1.1.3 - Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.
     Podporené budú môcť byť dva typy projektov, jednak projekty na podporu schváleného teamingového výskumného centra v rámci programu Horizont 2020 s finančnou podporou druhej fázy a projekty, ktorých zámery boli schválené vo fáze 1 v rámci Horizontu 2020, ale nezískali ďalšiu finančnú podporu v druhej fáze Horizontu 2020.
     Úloha teamingových centier spočíva v podpore špičkovej vedy prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu. Ich snaha smeruje k prepájaniu kvalitných európskych univerzít a výskumných organizácií. Projekty majú byť zamerané na vytváranie výskumných centier, ktoré sa budú venovať aplikovanému výskumu, vrátane veľkého dôrazu na transfer poznatkov a technológií do praxe.
     Výzva bude vyhlásená ako otvorená. So všetkými potenciálnymi žiadateľmi prebehli zo strany Výskumnej agentúry (VA) tak individuálne konzultácie pre každý subjekt, ako aj spoločný okrúhly stôl s odbornou diskusiou. Výskumnou agentúrou zorganizované stretnutia ešte pred vyhlásením výzvy majú za cieľ najmä efektívne predkladanie projektov s elimináciou nedostatkov, akcelerácia procesu posudzovania a aj následná implementácia.
     V rámci skvalitnenia nových pravidiel a podmienok pre pripravované výzvy nastavila VA spolu s MŠVVaŠ SR transparentnejšie, ale zároveň prísnejšie Hodnotiace a výberové kritériá projektov.  V týchto intenciách VA je pripravovaná aj riadiaca dokumentácia. Nielen formulár Žiadosti o NFP, ale napr. aj Výskumno-vývojový zámer  bude omnoho viac „user friendly“ a zjednoduší tak pre žiadateľov proces predkladania projektov.
     Výzva s kompletnými podmienkami oprávnenosti a poskytnutia NFP bude zverejnená na webových sídlach www.vyskumnaagentura.skwww.opvai.sk.

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že dňom 25.apríla 2018 ruší výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03 a výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03.

Kompletnú informáciu nájdete tu:

Informácia pre žiadateľov o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji

Informácia pre žiadateľov o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

Žiadosti o NFP predložené k dátumu zrušenia výzvy, o ktorých ku dňu zrušenia výzvy nebolo rozhodnuté, budú vrátené späť žiadateľom.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.