Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

UPOZORNENIE pre úspešných žiadateľov o NFP a prijímateľov NFP OP Výskum a inovácie - zmeny v procese verejného obstarávania (§9 odst. 9)

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dovoľujeme si Vás informovať o usmernení pre prijímateľov  vo veci používania elektronických aukčných systémov k  § 43 Elektronická aukcia:

„V prípade realizácie verejného obstarávania, v rámci ktorého prijímatelia vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky za použitia elektronickej aukcie, je potrebné venovať náležitú pozornosť výberu elektronického aukčného systému s ohľadom na možnosť nastaviť podmienky elektronickej aukcie tak, aby účastník aukcie mohol znižovať svoju cenu o stanovený minimálny rozdiel bez ohľadu na najnižšiu aktuálne ponúknutú cenu v rámci danej e-aukcie a aby verejný obstarávateľ túto podmienku aj nadstavil pred začatím elektronickej aukcie.“

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na fázované projekty Univerzitných  vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) v rámci operačného programu Výskum a inovácie  

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje   v rámci Investičnej priority I. dve otvorené výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) za účelom rozšírenia výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, podporou kompetenčných centier, najmä centier európskeho záujmu.

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

OZNAM - ZMENA FUNGOVANIA PODATEĽNE

Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch 23.12.2015 a 31.12.2015 bude podateľňa Výskumnej agentúry dostupná pre verejnosť LEN do 14.00 hod !

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.