Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení žiadatelia o NFP z operačného programu Výskum a inovácie,

 

dovoľujeme si Vás informovať o nasledovaných obmedzeniach týkajúcich sa veľkosti a typu súborov, ktoré sa nahrávajú do verejnej časti ITMS2014+ ako prílohy preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia pomoci (PPP) v rámci žiadosti o NFP.

    

     1. Veľkosť súborov

Veľkosť súborov preukazujúcich splnenie PPP v rámci vyplňovania formuláru žiadosti o NFP v ITMS2014+ je obmedzená na 10 MB. Keďže správca systému sa požiadavkou na zvýšenie tohto limitu bude zaoberať, až keď sa preukáže, že 10 MB je nedostatočná veľkosť, odporúčame žiadateľom o NFP, aby sa v prípade problému s týmto obmedzením obrátili na DataCentrum, a to vo forme podania hlásenia. Hlásenie je možné podať e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.alebo telefonicky na zvýhodnené číslo 0850/123344 v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 17:00 h.  Každé hlásenie musí obsahovať meno a kontakt na používateľa, stručný, výstižný a jasný popis problému, IČO žiadateľa, e-mailovú adresu a telefónne číslo, kód výzvy, príp. kód žiadosti o NFP, text alebo print screeen chybového hlásenia.

    

     2. Typ súborov

Pokiaľ ide o typy súborov, momentálne nie je možné nahrať napr. súbory s príponou ZIP alebo RAR, v budúcnosti by však obmedzenia na typ súboru nemali existovať. Žiadateľom odporúčame pri výbere príslušného typu využiť tie, ktoré sú dátovo úspornejšie (napr. formát DOCX, príp. DOC namiesto RTF v prípade textových súborov), pri skenovaných dokumentoch uprednostniť čiernobiele verzie (ak nie je vzhľadom na povahu príslušného dokumentu nutné zachovať farebnosť) s nižším rozlíšením, ale pod podmienkou zachovania čitateľnosti a zrozumiteľnosti daného dokumentu.

    

     3. Počet súborov

Počet súborov v rámci príloh preukazujúcich splnenie jednotlivých PPP nie je obmedzený.

 

V prípade zvýšenia povoleného limitu na veľkosť súboru alebo zrušenia obmedzení na typ súboru budeme žiadateľov informovať.

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení prijímatelia,

dňa 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, dávame do pozornosti nasledovnú zmenu:

 

Podľa § 169 ods. 2

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný je povinný pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať úradu podnet podľa odseku 1 písm. b).

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Vážení žiadatelia o NFP,

v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 sme vydali Usmernenie č. 3.

Usmernenie č. 3 pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

A.  Úprava formálnych náležitostí v rámci Výzvy: 

Kód výzvy: 

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 

Zmena výzvy na základe:

§ 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“) a časť 4 výzvy

Druh zmeny:

zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 písm. h) zákona o EŠIF – ďalšie formálne náležitosti 

Časť výzvy dotknutá zmenou:

Príloha č. 1 výzvy – formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok  (ďalej len “NFP“)

Zdôvodnenie vykonanej zmeny:

zjednodušenie predkladania vybranej dokumentácie žiadateľa/partnera k žiadosti o NFP

doplnenie preukazovania vecnej oprávnenosti výdavkov v rámci predkladaných dokumentov (o životopisy zamestnancov žiadateľa) pre posúdenie kvality administratívnych kapacít  žiadateľa nielen jeho partnerov 

Dátum platnosti a účinnosti usmernenia:

05. 04. 2016

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva toto usmernenie pre žiadateľov v rámci tejto výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v súvislosti s nasledujúcimi zmenami:

1. Zjednodušenie predkladania dokumentácie

V rámci zjednodušenia  predkladania dokumentácie pre žiadateľov a partnerov k výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK uvádzame, že pokiaľ žiadateľ resp. partner bude participovať na viacerých projektoch v rámci uvedenej výzvy, má možnosť k Žiadosti o  NFP predkladať nižšie uvedenú dokumentáciu len v jednom origináli.

Predkladaná dokumentácia (povinné prílohy k ŽoNFP) :

 • Účtovná závierka organizácie za rok 2015 / Účtovná závierka organizácie partnera za rok 2015 – pokiaľ nebola zverejnená v Registri účtovných závierok
  • Upozornenie: V prípade, ak žiadateľ ešte nedisponuje spracovanou účtovnou závierkou za rok 2015, VA si ju vyžiada, resp. ju bude posudzovať počas schvaľovacieho procesu (relevantné iba pre 1. a 2. kolo výzvy). 
 • Originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov
 • Zoznam zakúpeného /obstaraného technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia (formulár 1.07) (1x elektronicky na CD nosiči alebo USB, 1x originál v papierovej verzii)

Žiadateľ resp. partner predložia uvedenú dokumentáciu Výskumnej agentúre v jednom origináli (papierová verzia aj elektronický neprepisovateľný nosič – CD, DVD) ešte pred podaním Žiadosti o NFP, resp. najneskôr do posledného dňa uzatvorenia  hodnotiaceho kola.

Uvedená dokumentácia bude v rámci výzvy predložená komplexne za celý subjekt (organizáciu), pričom žiadateľ resp. partner pri zaslaní tejto dokumentácie v sprievodnom liste uvedie pre identifikáciu zoznam kódov ŽoNFP resp.  názvy projektov, ku ktorým sa vzťahuje zasielaná dokumentácia.

Do originálu žiadosti o NFP predloží žiadateľ resp. partner namiesto pôvodnej prílohy len čestné vyhlásenie, že uvedená dokumentácia už bola zaslaná fyzicky Výskumnej agentúre.

Do systému ITMS2014+ žiadateľ resp. partner uvedené prílohy nahrá tak, aby žiadosť o NFP bola v systéme ITMS2014+ kompletná so všetkými požadovanými prílohami.

Uvedená zmena sa dotýka nasledujúcich častí výzvy:

V časti 5. Prílohy výzvy v rámci prílohy č. 1 Formulár ŽoNFP + Zoznam povinných príloh nasledujúcich podmienok:

 • podmienka č. 7 – Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach,
 • podmienka č. 9 – Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu,
 • podmienka č. 17 – Podmienka, že partner nie je podnikom v ťažkostiach,
 • podmienka č. 19 – Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu,
 • podmienka č. 10 – Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý z  trestných činov,
 • podmienka č. 20 – Podmienka, že partner ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať partnera v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý z  trestných činov,
 • podmienka č. 25 – Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP VaI 

2. Doplnenie preukazovania vecnej oprávnenosti výdavkov v rámci predkladaných dokumentov  

Pre splnenie podmienky č. 27 – Podmienka vecnej oprávnenosti výdavkov v rámci Formulára žiadosti o NFP je potrebné predložiť životopisy  zamestnancov zodpovedných za realizáciu aktivít projektu, ktorí sú uvedení v personálnej matici, aj zo strany žiadateľa.

Pôvodné znenie podmienky č. 27, posledný odsek dolu (doplnený text je zvýraznený žltou farbou):

1.       

Podmienka vecnej oprávnenosti výdavkov: 

Výskumný zámer (vzorový formulár č. 1.01) - prílohu predkladá žiadateľ ako súhrnný dokument za seba a partnera/partnerov. 

Rozpočet projektu – Súpis (rozpočet) výdavkov realizácie aktivít projektu je prílohou č. 1 formulára č. 1.01 Výskumný zámer - žiadateľ predloží jeden rozpočet projektu, ktorý bude obsahovať jednotlivé výdavky za žiadateľa a partnera/partnerov

 • rozpočet je nutné vypĺňať na predpísanom formulári (Microsoft Excel),
 • v prípade, ak žiadateľ má v rámci jednotlivých položiek rozpočtu projektu ukončený proces verejného obstarávania, je potrebné, aby preklopil výsledné sumy z verejného obstarávania do vzorového formuláru rozpočtu projektu žiadosti o NFP,
 • žiadateľ môže predložiť výkaz výmer od certifikovaného spracovateľa ako prílohu k rozpočtu, nie je potrebné tento výkaz výmer preklápať do vzorového formuláru rozpočtu k žiadosti o NFP, avšak do časti Stavebné práce vzorového formuláru rozpočtu k žiadosti o NFP je potrebné preklopiť kumulované (agregované) položky z výkazu výmer.

Podpísané životopisy zamestnancov partnera zodpovedných za realizáciu aktivít/ projektu, ktorí sú uvedení v personálnej matici. 

Doplnené znenie podmienky č. 27 – posledný odsek dolu:

Podmienka vecnej oprávnenosti výdavkov: 

Výskumný zámer (vzorový formulár č. 1.01) - prílohu predkladá žiadateľ ako súhrnný dokument za seba a partnera/partnerov. 

Rozpočet projektu – Súpis (rozpočet) výdavkov realizácie aktivít projektu je prílohou č. 1 formulára č. 1.01 Výskumný zámer - žiadateľ predloží jeden rozpočet projektu, ktorý bude obsahovať jednotlivé výdavky za žiadateľa a partnera/partnerov

 • rozpočet je nutné vypĺňať na predpísanom formulári (Microsoft Excel),
 • v prípade, ak žiadateľ má v rámci jednotlivých položiek rozpočtu projektu ukončený proces verejného obstarávania, je potrebné, aby preklopil výsledné sumy z verejného obstarávania do vzorového formuláru rozpočtu projektu žiadosti o NFP,
 • žiadateľ môže predložiť výkaz výmer od certifikovaného spracovateľa ako prílohu k rozpočtu, nie je potrebné tento výkaz výmer preklápať do vzorového formuláru rozpočtu k žiadosti o NFP, avšak do časti Stavebné práce vzorového formuláru rozpočtu k žiadosti o NFP je potrebné preklopiť kumulované (agregované) položky z výkazu výmer.

Podpísané životopisy zamestnancov žiadateľa a partnera zodpovedných za realizáciu aktivít/ projektu, ktorí sú uvedení v personálnej matici. 

 

B. Aktualizácia pomôcky: „Test podniku v ťažkostiach“

V rámci dokumentu Identifikácia žiadateľa ako podniku v ťažkostiach bol aktualizovaný text týkajúci výpočtov pre jednotlivé typy MSP. V dôsledku uvedenej zmeny boli zároveň upravené relevantné vzorce v rámci pomôcky “Test podniku v ťažkostiach”. Všetky zmeny sú v texte vyznačené.


C. Pomôcka: „Zoznam povinných príloh k Žiadosti o NFP“

Cieľom zjednodušenia prípravy  a predloženia relevantných dokumentov v rámci ŽoNFP, Výskumná agentúra vypracovala zoznam povinných príloh k ŽoNFP rozdelený v závislosti od typu organizácie (subjektu).

 

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Vážení žiadatelia, 

pripravili sme pre vás prehľad tzv. vylučovacích kritérií pre projekty v rámci výzvy PVVC.

Vysvetlenie aplikovania vylučovacích kritérií

Otázka: Akým spôsobom sa budú uplatňovať v procese hodnotenia vylučovacie kritériá zamerané na obsah podaných projektov v prvej časti hodnotiacich kritérií?

Odpoveď:

Vylučovacie kritériá v prvej časti hodnotiacich kritérií sa týkajú piatich oblastí, na ktoré musí každý žiadateľ klásť mimoriadny dôraz. Upozorňujeme žiadateľov na nevyhnutnosť reflektovania obsahových vylučovacích hodnotiacich  kritérií pre priemyselné výskumno-vývojové centrá a to primárne v opise projektu (výskumný zámer). Súčasne upozorňujeme, že ich plnenie v opise projektu nemôže byť deklaratórne (iba deklarácia ich splnenia bez konkrétneho popisu, ktorý bude jasne dokazovať ich splnenie, nebude môcť byť považované za splnenie týchto kritérií), ale z konkrétneho popisu uvedeného v relevantných častiach výskumného zámeru musia byť jasne a detailne popísané obsahové súčasti plánovaného projektu, vstupy a plánované výstupy každej podanej žiadosti o NFP. Vylučovacie kritériá sa budú vyhodnocovať a kontrolovať čiastočne pri administratívnej kontrole a čiastočne pri odbornom hodnotení žiadosti o NFP externými hodnotiteľmi. V prípade nesplnenia akéhokoľvek vylučovacieho hodnotiacieho kritéria bude schvaľovací proces žiadosť o NFP prerušený a takéto projekty  nebudú podporené.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.