Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene vo Výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre operačný program Výskum a inovácie.       

Vo výzve boli vykonané nasledovné dve zmeny:

  1. V bode „3. Všeobecné podmienky pre zaradenie do databázy“ bola upravená podmienka č. 1 „nestrannosť – z  dôvodov  zachovania  nestrannosti  nebudú  tí  uchádzači  o pozíciu odborného  hodnotiteľa (ďalej aj "OH"),  ktorí  sú  zamestnancami  RO  alebo  sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „SO“) pre OP VaI alebo členmi Monitorovacieho výboru pre OP VaI, zaradení do databázy odborných hodnotiteľov“ t.j. členovia Monitorovacieho výboru pre OP VaI budú môcť byť zaradení do Databázy OH.
  2. V bode „3. Všeobecné podmienky pre zaradenie do databázy“ bola nahradená podmienka č. 2 „Štátne občianstvo SR“ podmienkou „Porozumenie slovenskému jazyku“.

Pre aktualizované znenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov kliknite tu.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Vážení žiadatelia v rámci výzvy PVVC s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01

na základe Usmernenia č. 4 sa z dôvodu pretrvávajúcich problémov s vkladaním Žiadostí o NFP do ITMS+ predlžujú termíny hodnotiacich kôl nasledovne:

1. hodnotiace kolo   31.05.2016

2. hodnotiace kolo  29.07.2016

Usmernenie č. 4 nájdete tu:

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.