Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

ZMENA TERMÍNU KONANIA SEMINÁRU

Nový termín: 23. 02. 2016
Pôvodný termín: 16.02.2016

Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhlásenej výzve OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 v rámci operačného programu Výskum a inovácie

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie organizuje dňa 23.02.2016 v priestoroch VA v Bratislave informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhlásenej výzve s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 s názvom PODPORA PRIEMYSELNÝCH VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH CENTIER V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK. 

Počet prihlásených osôb naplnil kapacitu sály. Na seminár sa už nedá prihlasovať.

 

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje  výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 200 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia výzvy: 03.02.2016
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

Všetky informácie nájdete v podmenu Výzvy, aj tu:

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/programove-obdobie-2014-2020/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/110-opvai-va-dp-2016-1-2-1-01-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier-v-oblastiach-specializacie-ris3-sk

 

 

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Vzhľadom k skutočnosti, že v médiách rezonujú správy týkajúce sa VŠ Danubius Sládkovičovo a Stredoeurópskej vysokej školy Skalica v kontexte projektov z operačného programu Výskum a vývoj cez Výskumnú agentúru, zverejňujeme nasledovné fakty o daných projektoch. Považujeme za férové a transparentné uviesť záležitosti na pravú mieru a verejnosti poskytnúť korektné informácie.

Výskumná agentúra sa ohradzuje voči zverejňovaniu nerelevantných, nepravdivých  informácií v niektorých médiách, ktoré sú len účelovo vybrané za účelom škandalizácie a  prezentujú neprofesionálny prístup zo strany vybraných médií, denníkov.

Všetky nižšie uvedené informácie boli poskytnuté do médií v tejto forme, avšak následne buď neboli zverejnené alebo boli vytrhnuté z kontextu a skreslené.

VŠ Danubius Sládkovičovo a Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVS) sú prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výzve operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV) s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO.

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Európska komisia vydala „Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe na zabránenie vzniku najbežnejších chýb pri verejnom obstarávaní v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov“, ktoré odpovie na vaše otázky a pomôže vám čo najlepšie využiť investície EÚ.

Cieľom tohto dokumentu, ktorý je teraz k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, je poskytnúť usmernenie verejným činiteľom zapojeným do riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a pomôcť im identifikovať oblasti potenciálneho rizika vzniku chýb, vyhnúť sa im a prijať osvedčené postupy pri realizácii postupov verejného obstarávania, čo je jeden z hlavných zdrojov nezrovnalostí pri riadení fondov. Neobsahuje síce právny výklad smerníc EÚ, no predstavuje užitočný nástroj na pomoc odborníkom v oblastiach, v ktorých najčastejšie dochádza k chybám, obsahuje praktické rady, ako sa im vyhnúť a ako zvládnuť každú situáciu vo všetkých hlavných fázach procesu. Súčasťou dokumentu je aj niekoľko príkladov osvedčených postupov z praxe a vysvetlenie špecifických tém, prípadových štúdií a vzorových dokumentov. Použitie tejto príručky ďalej uľahčujú vizuálne nástroje, rámčeky s upozorneniami, interaktívne prvky, referenčné odkazy na legislatívne texty, dokumenty a zdroje informácií.

Hlavným cieľom je nielen zabezpečiť zákonnosť a transparentnosť, ale aj zlepšiť účinnosť a efektívnosť verejného obstarávania so značnými potenciálnymi prínosmi z hľadiska spravodlivej hospodárskej súťaže a kvality investícií v prospech orgánov verejnej správy, zainteresovaných spoločností a príjemcov projektov.

Príručka  - Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe na zabránenie vzniku najbežnejších chýb pri verejnom obstarávaní v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_sk.pdf

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.