Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

V rámci prvej uzávierky výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK, bolo Výskumnej agentúre (VA) doručených až 280 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).  Ide o dôkaz vysokého záujmu o podporu spolupráce súkromného sektora s výskumnými inštitúciami na Slovensku.

Priemerná výška požadovaného príspevku je na úrovni prevyšujúcej 4,3 milióna eur. Žiadatelia sa zamerali na oblasť informačno-komunikačných technológií a zároveň sa chcú sústrediť na jednotlivé oblasti rozvoja národného hospodárstva vyplývajúce zo Stratégie inteligentnej špecializácie.

Spolupráca súkromného sektora a vedecko-výskumných inštitúcií je dôležitá. Je prísľubom zlepšenia využívania výsledkov výskumu v praxi. Celková požadovaná suma v rámci 1. kola výzvy presiahla 1,2 miliardy eur. To výrazným spôsobom prevyšuje možnosti vyčlenenej alokácie,“ informoval generálny riaditeľ VA Rastislav Beliansky. Tá bola prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja pôvodne stanovená na úrovni 200 miliónov eur. Aj z dôvodu vysokého záujmu o tento typ podpory bola dodatočne navýšená na terajších 256 miliónov eur. Výzva na dopytovo-orientované projekty bola vyhlásená v rámci operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií  a  Schémy na podporu výskumu a vývoja. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty súkromného sektora pôsobiace v danej oblasti. Podmienkou je ich efektívna spolupráca s výskumnými inštitúciami. Partnerom im môžu byť štátne vedecko-výskumné inštitúcie, vysoké školy, ale aj organizácie z neziskového a podnikateľského sektora.

Celý  proces doterajšieho hodnotenia je vzhľadom na vysoký počet podaných žiadostí administratívne náročný. VA preto požiadala Centrálny koordinačný orgán o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia. Z objektívnych príčin jej následne bolo vyhovené.

Výzva na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier je otvorená. Uzatvára sa až vyčerpaním vyčlenenej alokácie. V prípade prvého kola predkladali žiadatelia o NFP svoje projekty najneskôr k termínu 12.7.2016, pričom druhé kolo sa bude uzatvárať 31.12.2016.

Ďalšie informácie k výzve, ako aj k operačnému programu Výskum a inovácie je možné nájsť na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 11.11.2016 usmernenie č.2 pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02) a Výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmerneniach:

usmernenie č.2 k OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

usmernenie č.2 k OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvy s vyznačenými zmenami resp. doplneniami:

zmeny OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02

zmeny OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 11.11.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Z dôvodu prenesenia časti kompetencií z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu  SR (MŠVVaŠ) na Výskumnú agentúru (VA), MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 11.11.2016 Usmernenie č. 1 k výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre operačný program Výskum a inovácie a Usmernenie č. 1 k výzve na výber zahraničných expertov pre operačný program Výskum a inovácie (Call for International Experts/Specialists
for the Operational Programme Research and Innovation).

Všetky zmeny nájdete v usmernení pre odborných hodnotiteľov a zahraničných expertov.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov, MŠVVaŠ SR zverejňuje dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.  

Usmernenia nadobúdajú účinnosť dňa 11.11.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Do priestorov Výskumnej agentúry zavítala začiatkom mesiaca november mobilná transfúzna jednotka. Zamestnanci sa  prostredníctvom akcie s názvom „Kvapka krvi“ rozhodli  pomôcť a darovať krv.

Konferenčná miestnosť Výskumnej agentúry  sa v tretí novembrový deň zmenila na dočasnú transfúznu stanicu.  Viac ako 40 pracovníkov agentúry splnilo podmienky týkajúce sa vhodnosti darcovstva krvi, ktorá je najvzácnejšou tekutinou.

 „Oceňujem ochotu kolegov, ktorí sa takýmto spôsobom rozhodli pomôcť.  Pre veľký záujem máme už dnes naplánovanú  ďalšiu „Kvapku krvi“, a to na marec 2017,“ uviedol generálny riaditeľ VA Rastislav Beliansky.

Potreba pomôcť iným nie je zamestnancom VA cudzia. Kvapka krvi  bola v tomto roku už druhou akciou prejavujúcou solidaritu. V septembri pomohli zbierkou stoviek pomôcok pre školákov z celého Slovenska.

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.