Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Európska komisia vydala „Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe na zabránenie vzniku najbežnejších chýb pri verejnom obstarávaní v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov“, ktoré odpovie na vaše otázky a pomôže vám čo najlepšie využiť investície EÚ.

Cieľom tohto dokumentu, ktorý je teraz k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, je poskytnúť usmernenie verejným činiteľom zapojeným do riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a pomôcť im identifikovať oblasti potenciálneho rizika vzniku chýb, vyhnúť sa im a prijať osvedčené postupy pri realizácii postupov verejného obstarávania, čo je jeden z hlavných zdrojov nezrovnalostí pri riadení fondov. Neobsahuje síce právny výklad smerníc EÚ, no predstavuje užitočný nástroj na pomoc odborníkom v oblastiach, v ktorých najčastejšie dochádza k chybám, obsahuje praktické rady, ako sa im vyhnúť a ako zvládnuť každú situáciu vo všetkých hlavných fázach procesu. Súčasťou dokumentu je aj niekoľko príkladov osvedčených postupov z praxe a vysvetlenie špecifických tém, prípadových štúdií a vzorových dokumentov. Použitie tejto príručky ďalej uľahčujú vizuálne nástroje, rámčeky s upozorneniami, interaktívne prvky, referenčné odkazy na legislatívne texty, dokumenty a zdroje informácií.

Hlavným cieľom je nielen zabezpečiť zákonnosť a transparentnosť, ale aj zlepšiť účinnosť a efektívnosť verejného obstarávania so značnými potenciálnymi prínosmi z hľadiska spravodlivej hospodárskej súťaže a kvality investícií v prospech orgánov verejnej správy, zainteresovaných spoločností a príjemcov projektov.

Príručka  - Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe na zabránenie vzniku najbežnejších chýb pri verejnom obstarávaní v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_sk.pdf

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) si Vás v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi Ministerstvom hospodárstva SR a Výskumnou agentúrou dovoľujú informovať o spustení nového webového sídla www.opvai.sk.

V priebehu programového obdobia 2014 – 2020 budú na uvedenej oficiálnej stránke OP VaI zverejňované informácie o vyhlásených výzvach, ako aj aktuality z oblasti vedy, výskumu a inovácií. Zároveň sa stane sprievodcom na ceste za úspešne implementovanými projektmi.

 

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhláseným výzvam OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01, OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01 v rámci operačného programu Výskum a inovácie

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie organizuje spolu s riadiacim orgánom (MŠVVaŠ SR) dňa 29.01.2016 v priestoroch VA v Bratislave informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhláseným výzvam s kódmi OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01, OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01.

Výzvy: Podpora fázovaných projektov Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) pre menej rozvinuté regióny a Podpora fázovaných projektov Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) pre rozvinutejší región.

 

Seminár sa vzťahuje na 8 subjektov, ktoré sú prijímateľmi NFP v I. fáze v rámci operačného programu Výskum a vývoj, a to v rámci výziev OPVaV-2012/2.2/08-RO a OPVaV-2012/4.2/08-RO.

Čas:            29.01.2016  od 10,00 hod.

Miesto:        Výskumná agentúra, konferenčná miestnosť (prízemie, č. 00.11)

Zameranie seminára: náležitosti Žiadostí o NFP II. fázy projektov, rozpočet, merateľné ukazovatele, opis projektu, oprávnené a neoprávnené výdavky, previazanosť informácií medzi I. a II. fázou projektov a pod.

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Za účelom zostavenia Databázy zahraničných expertov využívaných pre potreby skvalitňovania projektov výskumu a vývoja financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP VaI vyhlásil Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) výzvu na výber zahraničných expertov.
Cieľom je s pomocou zahraničných expertov zabezpečiť vysokú kvalitu a excelentnosť predkladaných projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok a kvalitnú obsahovú implementáciu projektov výskumu a vývoja. Úlohou zahraničných expertov bude okrem posudzovania predkladaných projektov aj pravidelné ročné vyhodnocovanie dlhodobých projektov (5 až 7 rokov) počas ich realizácie.

Výzvu aj prihlášku v anglickom jazyku nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/vyber-zahranicnych-expertov/

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.12.2015
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.