Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra  zverejňuje pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít Zoznam povinných dokumentov v prípade schválenia Žiadostí o NFP (ŽoNFP) a  Zoznam povinných dokumentov vyžadovaných pri predkladaní Žiadostí o platbu.

 

Ide o dokumenty, ktoré budú žiadatelia v prípade splnenia podmienok výziev povinne predkladať jednak pred Rozhodnutím o schválení ŽoNFP a následne pred podpisom Zmluvy o NFP a k Žiadostí o platbu.

 

Jedná sa o nasledovné výzvy operačného programu Výskum a inovácie vyhlásené Výskumnou agentúrou:

 

Ide o tieto dokumenty: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gescii-va/metodick%C3%A9-pom%C3%B4cky/

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31. 10. 2018, oznamuje, že k 14. 01. 2019 plánuje uzavrieť:

Dôvodom plánovaného uzavretia výziev je skutočnosť, že objem žiadaných finančných prostriedkov zo strany žiadateľov v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok v rámci vyššie uvedených výziev výrazne presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.