Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne

Slávnostný podpis memoránd o porozumení, ktoré 28. novembra 2016 uzavrela Slovenská republika s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, znamená aj začiatok zapojenia sa Výskumnej agentúry do implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu na obdobie 2014 – 2021.
     Výskumná agentúra sa stala správcom programu pre rozvoj obchodu, inovácií a podpory malých a stredných podnikov. „V týchto oblastiach sa budeme zameriavať predovšetkým na zelené inovácie v priemysle, rozvoj verejnoprospešných technológií, ako aj pomoc starším a chorým ľuďom pri samostatnom bývaní. Ide pre nás o nový podporný mechanizmus. Napriek rozdielnosti sa pri ňom pokúsime zúročiť doterajšie bohaté skúsenosti s implementáciou štrukturálnych fondov EÚ. Je to skutočne veľká výzva z hľadiska ďalšieho rozvoja našich aktivít,“ uviedol generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Rastislav Beliansky.
     Cieľom podpory je odstraňovanie ekonomických a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a prehĺbenie rozvoja spolupráce medzi Slovenskom a prispievateľskými krajinami. Celková alokácia, za ktorú bude zodpovedať Výskumná agentúra, je 20 miliónov eur. Časť z týchto prostriedkov, vo výške 15 percent, bude vyčlenená na vzdelávanie, štipendiá a učňovské odbory, ktoré by mali byť implementované prostredníctvom schémy malých grantov. Partnerskými organizáciami Výskumnej agentúry budú Innovation Norway, Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní a Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania.

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 23.11.2016 Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách, VA zverejňuje vyzvanie s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. 

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 23.11.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.