Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vec: Predĺženie lehoty na vydávanie rozhodnutí o žiadostiach

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 1. hodnotiaceho kola (uzávierka 31.8.2020) Výzvy na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01​, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí spôsobenej zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou budú niektoré rozhodnutia vydané až po uplynutí 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

 Doteraz nevydané rozhodnutia k predloženým žiadostiam o NFP budú vydané v lehote najneskôr do 17.2.2021.

 

 

 

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo Usmernenie č. 2 k výzve vyhláseným na boj proti pandémii COVID-19 s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie s kódom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 je zverejnené v časti https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202094-01/

Usmernenie č. 2 sa týka navýšenia indikatívnej alokácie na výzvu.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 18.01.2021.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.