Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhláseným výzvam OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01, OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01 v rámci operačného programu Výskum a inovácie

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie organizuje spolu s riadiacim orgánom (MŠVVaŠ SR) dňa 29.01.2016 v priestoroch VA v Bratislave informačný seminár pre žiadateľov o NFP k vyhláseným výzvam s kódmi OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01, OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01.

Výzvy: Podpora fázovaných projektov Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) pre menej rozvinuté regióny a Podpora fázovaných projektov Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza projektov) pre rozvinutejší región.

 

Seminár sa vzťahuje na 8 subjektov, ktoré sú prijímateľmi NFP v I. fáze v rámci operačného programu Výskum a vývoj, a to v rámci výziev OPVaV-2012/2.2/08-RO a OPVaV-2012/4.2/08-RO.

Čas:            29.01.2016  od 10,00 hod.

Miesto:        Výskumná agentúra, konferenčná miestnosť (prízemie, č. 00.11)

Zameranie seminára: náležitosti Žiadostí o NFP II. fázy projektov, rozpočet, merateľné ukazovatele, opis projektu, oprávnené a neoprávnené výdavky, previazanosť informácií medzi I. a II. fázou projektov a pod.

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Za účelom zostavenia Databázy zahraničných expertov využívaných pre potreby skvalitňovania projektov výskumu a vývoja financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP VaI vyhlásil Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) výzvu na výber zahraničných expertov.
Cieľom je s pomocou zahraničných expertov zabezpečiť vysokú kvalitu a excelentnosť predkladaných projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok a kvalitnú obsahovú implementáciu projektov výskumu a vývoja. Úlohou zahraničných expertov bude okrem posudzovania predkladaných projektov aj pravidelné ročné vyhodnocovanie dlhodobých projektov (5 až 7 rokov) počas ich realizácie.

Výzvu aj prihlášku v anglickom jazyku nájdete tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/vyber-zahranicnych-expertov/

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.12.2015
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

UPOZORNENIE pre úspešných žiadateľov o NFP a prijímateľov NFP OP Výskum a inovácie - zmeny v procese verejného obstarávania (§9 odst. 9)

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Dovoľujeme si Vás informovať o usmernení pre prijímateľov  vo veci používania elektronických aukčných systémov k  § 43 Elektronická aukcia:

„V prípade realizácie verejného obstarávania, v rámci ktorého prijímatelia vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky za použitia elektronickej aukcie, je potrebné venovať náležitú pozornosť výberu elektronického aukčného systému s ohľadom na možnosť nastaviť podmienky elektronickej aukcie tak, aby účastník aukcie mohol znižovať svoju cenu o stanovený minimálny rozdiel bez ohľadu na najnižšiu aktuálne ponúknutú cenu v rámci danej e-aukcie a aby verejný obstarávateľ túto podmienku aj nadstavil pred začatím elektronickej aukcie.“

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.