Operačný program Výskum a inovácie

Hodnotenie používateľov: 3 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Operačný program VÝSKUM A INOVÁCIE (OPVaI) bude v programovom období 2014 - 2020  nadväzovať na operačný program Výskum a vývoj (OPVaV). OPVaI bude kľúčovým implementačným nástrojom Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, schválenej vládou SR uznesením č. 665/2013, zo dňa 13. novembra 2013 (ďalej len „RIS3“).

Riadiacim orgánom pre OPVaI je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), pričom v roli dvoch sprostredkovateľských orgánov je Výskumná agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR.

Celková alokácia OPVaI za zdroje EÚ predstavuje 2 266 766 537,00 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Cieľom OPVaI je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Spoločnou snahou je, aby finančné prostriedky určené pre programové obdobie 2014 - 2020 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.